Ny resultatredovisning publicerad

Sidan publicerades 15 november 2019

Regionalt cancercentrum sydöst (RCC Sydöst) sammanställer regelbundet rapporter som belyser cancervårdens aktuella måluppfyllelse och utveckling över olika tidsperioder. RCC Sydösts senaste resultatredovisning och de diagnosspecifika redovisningarna publicerades den 15 november.

Den samlade resultatredovisningen följer RCC Sydösts målnivåer för sydöstra sjukvårdsregionen som formulerades 2011 av regionledningen som sex löften till patienter och medborgare. Alla patienter med cancer i vår sjukvårdsregion ska:

  • Löfte 1: Få behandling inom fyra veckor (om inte annat anges i standardiserade vårdförlopp)
  • Löfte 2: Erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice
  • Löfte 3: Vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan
  • Löfte 4: Få lika god palliativ vård oavsett bostadsort
  • Löfte 5: Erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram
  • Löfte 6: Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet

Löfte 1

Väntetiderna för löfte 1 är hämtade från standardiserade vårdförlopp (SVF). Tidigare togs data från kvalitetsregistren och inkluderade endast fem diagnoser. I och med detta inkluderas majoriteten av de diagnoser som ingår i SVF. I stället för andel som har fått behandling inom fyra veckor mäts nu andel som har fått behandling inom uppsatt målnivå för respektive SVF. Målet är att 80 % ska behandlas inom respektive målnivå. I sydöstra sjukvårdsregionen behandlas i dagsläget cirka 40 % av patienterna inom den uppsatta målnivån.

Löfte 2

För löfte 2 hämtas data likt tidigare från kvalitetsregistren och mäter andelen som diskuteras på multidisciplinär konferens (MDK). Sydöstra sjukvårdsregionen har en hög andel patienter som diskuteras på MDK. Rutinen är väletablerad för bröst-, tjock- och ändtarm-, samt huvud- och halscancer. Sammantaget över tid ser vi en förbättring under hela tidslinjen fram till 2019, med en stabilisering kring 90 % för Östergötlands och Kalmar län. Samma gäller för Jönköpings län, men här har trenden inte avstannat utan andelen MDK fortsätter att öka och ligger första halvåret 2019 på 95 %. För löfte 3 finns andel som har en kontaktsjuksköterska med som kvalitetsindikator.

Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård i Region Jönköpings län och ordförande i RCC Sydösts styrgrupp, säger:

– Det är med stor respekt jag ser allt det goda som görs i sydöstra sjukvårdsregionen för våra patienter som har en cancerdiagnos. Många aktiviteter är på gång för att det hela tiden ska bli bättre för våra patienter. Det är fantastiskt inspirerande att få vara med i detta sammanhang.

 

Här hittar du våra regionala rapporter.