Ny resultatredovisning publicerad

Sidan publicerades 23 maj 2019

RCC Sydösts senaste resultatredovisning och de diagnosspecifika redovisningarna publicerades 16 maj. Sydöstra sjukvårdsregionen har en positiv utveckling inom flera områden och en hög andel patienter diskuteras på multidisciplinär konferens. Samtidigt kvarstår stora utmaningar med uppfyllelse av Löfte 1.

Här hittar du våra regionala rapporter

Regionalt cancercentrum sydöst (RCC Sydöst) sammanställer regelbundet rapporter som belyser cancervårdens aktuella måluppfyllelse och utveckling över olika tidsperioder. Den samlade resultatredovisningen följer RCC Sydösts målnivåer för sydöstra sjukvårdsregionen som formulerades 2011 av regionledningen som sex löften till patienter och medborgare. Alla patienter med cancer i vår sjukvårdsregion ska:

 

  • Löfte 1: Få behandling inom fyra veckor (om inte annat anges i standardiserade vårdförlopp)
  • Löfte 2: Erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice
  • Löfte 3: Vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan
  • Löfte 4: Få lika god palliativ vård oavsett bostadsort
  • Löfte 5: Erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram
  • Löfte 6: Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet

Positiv utveckling inom flera områden

Sydöstra sjukvårdsregionen har en hög andel patienter som diskuteras på multidisciplinär konferens (MDK). Rutinen är väletablerad för bröst-, tjock- och ändtarm-, samt huvud- och halscancer. Vid årsskiftet inleddes införandet av elektronisk Min vårdplan i sydöstra sjukvårdsregionen. Däremot kvarstår stora utmaningar för hela sydöstra sjukvårdsregionen med uppfyllelse av Löfte 1.

Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård i Region Jönköpings län och ordförande i RCC Sydösts ledningsgrupp, säger:

– Sammantaget över tid ser vi en förbättring under hela perioden fram till 2018, vilket är positivt. Tyvärr ser vi fortfarande en liten tillbakagång i andelen patienter som får behandling inom fyra veckor. Positivt är att det successivt går framåt, och vi ser en positiv utveckling inom flera andra områden.

Nytt i årets rapport

Nytt från och med årets samlade resultatredovisning är att väntetiderna som presenteras för Löfte 1 är hämtade från standardiserade vårdförlopp (SVF). I och med detta inkluderas majoriteten av de diagnoser som ingår i SVF. I stället för andel som har fått behandling inom fyra veckor mäts nu andel som har fått behandling inom uppsatt målnivå för respektive SVF. Målet är att 80 % ska behandlas inom respektive målnivå. I sydöstra sjukvårdsregionen behandlas i dagsläget cirka 40 % av patienterna inom den uppsatta målnivån.

För Löfte 2 hämtas data likt tidigare från kvalitetsregistren och mäter andelen som diskuteras på multidisciplinär konferens (MDK). Nytt i årets rapport är att urinblåsecancer inkluderas. Sammantaget ser vi en förbättring för Löfte 2 under hela perioden fram till 2018, då en stabilisering kring 90 % har skett. För Löfte 3 är andel som har en kontaktsjuksköterska tillagd som kvalitetsindikator i årets rapport.