Nya sjukvårdsregionala riktlinjer för MDK

Sidan publicerades 28 februari 2019

Den 1 mars 2019 implementeras nya riktlinjer för lokala och sjukvårdsregionala multidisciplinära konferenser (MDK) inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen. De nya riktlinjerna syftar till att skapa en gemensam och likvärdig struktur för arbetet som ska förenkla arbetet före, under och efter MDK.

MDK har en central roll i cancerprocessen och under de senaste åren har antalet MDK samt antalet patienter som diskuteras vid olika MDK fortsatt att öka. För att klara denna utmaning behöver konferenserna bli mer effektiva samtidigt som kvaliteten bibehålls.

- Syftet med att ta fram riktlinjerna är att utveckla, vägleda och underlätta arbetet kring MDK inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen. Målet är att riktlinjerna ska skapa en gemensam struktur och tydliggöra ansvaret för de olika delarna av konferenserna, säger Mirjam Våtz, projektledare för MDK för RCC Sydöst. Att förändra arbetssätt tar tid och kräver tålamod, vilket är viktigt att komma ihåg nu när riktlinjerna tas i bruk, fortsätter hon.

Om projektet

En arbetsgrupp i sydöstra sjukvårdsregionen har sedan våren 2017 arbetat för att ta fram dessa gemensamma riktlinjer. Flera olika yrkesgrupper, kompetenser och kliniker har varit representerade i arbetet för att få en så stor bredd som möjligt. Regionsjukvårdsledningen (RSL) ställde sig 25 oktober 2018 bakom Regionalt cancercentrum sydösts förslag på framtagande av rutin gällande sydöstra sjukvårdsregionens process för strukturerat genomförande av MDK.

Parallellt med framtagandet av riktlinjerna har en arbetsgrupp sett över utrustningen i MDK-rummen i sydöstra sjukvårdsregionen med målet att förenkla både administrativa och tekniska lösningar. Standardiseringen är kompabilitetsanpassad för att underlätta uppkoppling inom sydöstra sjukvårdsregionen samt över sjukvårdsregionala gränser. Dessutom har adressböcker samordnats och standardiserats för att minska oklarheter.

Läs mer om riktlinjerna här

Verksamheterna ansvarar för att implementera riktlinjerna med stöd av de processledare som finns i cancersjukvården. I de processer där processledare saknas finns möjlighet till stöd från projektledare Mirjam Våtz på RCC Sydöst.