Kliniker i topp för inrapportering i Cancerregistret

Sidan publicerades 19 oktober 2018

Topplistan publiceras fyra gånger om året och redovisar i vilken grad klinikerna klarar sitt uppdrag att rapportera in canceranmälningar till Cancerregistret och kvalitetsregistren. Endokrinmedicinska enheten, Hematologiska kliniken vid Linköpings universitetssjukhus och Kirurgkliniken i Västervik är tre av de kliniker som toppar listan för Cancerregister per klinik som publicerades i september.

Cancerregistret används för att kartlägga cancersjukdomars förekomst och förändring över tiden. Det ska även utgöra en bas för klinisk och epidemiologisk forskning samt möjliggöra internationella jämförelser. Alla som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård ska rapportera anmälningspliktiga tumörer till cancerregistret. Vårdorganisationen ska se till att det finns en bra infrastruktur för att lämna in uppgifterna. I samband med publicering av Topplistan efterhörs saknade canceranmälningar och brev skickas ut till berörda klinker för att fånga upp det som eventuellt har missats.

Endokrinmedicinska enheten, Linköpings universitetssjukhus

Christina DahlgrenChristina Dahlgren arbetar som Endokrinsjuksköterska/Forskningssjuksköterska på Linköpings universitetssjukhus.
– Vi har efter mycket utvecklingsarbete integrerat anmälan till Cancerregistret samtidigt som vi rapporterar i Hypofysregistret sedan 2013. Jag har varit inrapportör sedan 2009 då hypofysregistret fick status som nationellt kvalitetsregister med stöd från Sveriges kommuner och landsting (SKL), berättar Christina. Vi har ett mycket gott samarbete med Neurokirurgiska kliniken som bevakar alla operationer, fortsätter hon.

Varför anser du det viktigt med inrapportering i registren?
– För jämlik vård krävs att alla sjukhuskliniker som handlägger patienter med hypofyssjukdomar avsätter tid till registrering i registret. Hypofyssjukdomar delas upp i många olika diagnoser och en noggrann registrering i kvalitetsregister som kontinuerligt utvärderas är enda sättet att lära sig mer om diagnostik, behandling och långtidsuppföljning, säger Christina. Det kan röra sig om ovanliga och komplexa sjukdomar som om de handläggs rätt gör att patienter kan återfå full hälsa. Det kräver ett multidisciplinärt arbetssätt och ett regionalt och nationellt samarbete.

Christina är också nationell samordnare för Svenska Hypofysregistret.
– Vi utvecklar registret och leder sjuksköterskegruppen vid de sjukhus som registrerar i Svenska Hypofysregistret. Jag har särskilt ansvar för att PROM- och PREM-mått (Patient Related Outcome Measures och Patient Reported Experience Measures) registreras och utvärderas kontinuerligt i de online-mallar och årsrapporter som finns publicerade på Regionalt cancercentrums webbplats.

Kirurgkliniken i Västervik

Liselott BengtssonLiselott Bengtsson arbetar som medicinsk sekreterare på Kirurgkliniken i Västervik. Liselott rapporterar i både cancerregistret och kvalitetsregistren och har varit inrapportör i tio år.
– På vår klinik är det medicinska sekreterare som sköter inrapporteringen. Jag ansvarar för alla urologiska diagnoser; prostatacancer, urotelial cancer, peniscancer, njurcancer, och testikelcancer. Övriga diagnoser är uppdelade på mina kollegor. PAD-svaren hamnar i en inkorg i Cosmic där de finns till dess att doktorn har signerat dem. Jag kollar inkorgen flera gånger per dag och kan på detta vis fånga upp det mesta.

Hur ser rutinen för inrapportering ut hos er?
– Alla sekreterare som ansvarar för ett register har också särskild tid avsatt för att registrera i INCA. Hur mycket tid varierar. Jag brukar om möjligt även försöka registrera anmälningar samma dag som jag ser att PAD-svaret har kommit in, berättar Liselott.

Hematologiska kliniken, Linköpings universitetssjukhus

Franz Rommel är verksamhetschef på Hematologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping som ligger femma på RCC Sydösts topplista, med 96 % täckning. Hur gör ni för att upprätthålla så bra täckningsgrad?
– Jag som verksamhetschef påminner om rapporteringen regelbundet och ser till att administrativ tid finns för detta. Rutinerna för inrapportering ser lite olika ut beroende på diagnos, säger Franz. Från cancerregistret kan man exempelvis få fram hur många fall per diagnosgrupp man har och vilken typ av behandling de kräver. Detta underlag kan man använda för att få kontroll över ledtider och behandlingsresultat, men också för sin verksamhetsplanering, säger han.

 

Kolla gärna in övriga kliniker på topplistan.

RCC Sydöst publicerar också en resultatredovisning två gånger om året (maj och november). Resultatredovisningen visar regionens resultat och måluppfyllelse i förhållande till de sex patientlöftena.