Resultatredovisning november 2018

Sidan publicerades 28 november 2018

Den senaste resultatredovisningen och de diagnosspecifika redovisningarna, samt den regionala SVF-rapporten är nu publicerade. 

Regionalt cancercentrum sydöst (RCC Sydöst) sammanställer regelbundet rapporter som belyser cancervårdens aktuella måluppfyllelse och utveckling över olika tidsperioder.

Regionala rapporter

Målnivåer för sydöstra sjukvårdsregionen formulerades 2011 av regionledningen som sex löften till patienter och medborgare. Alla cancerpatienter i vår region ska:

  1. Få behandling inom fyra veckor (om inte annat anges i standardiserade vårdförlopp)
  2. Erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice
  3. Vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan
  4. Få lika god palliativ vård oavsett bostadsort
  5. Erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram
  6. Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet

- Det går successivt framåt. Vi ser till exempel att sydöstra sjukvårdsregionen har en hög andel patienter som diskuteras på multidisciplinär konferens (MDK) och att arbetet med Min vårdplan går framåt, vilket är positivt. Tyvärr ser vi en liten tillbakagång i andelen patienter som får behandling inom fyra veckor. Stora utmaningar kvarstår för hela sydöstra sjukvårdsregionen med uppfyllelse av löfte ett, säger Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård i Region Jönköping och ordförande i RCC Sydösts ledningsgrupp.