Resultatredovisning maj 2018

Sidan publicerades 16 maj 2018

Löften till cancerpatienter maj 2018Här hittar du den senaste resultatredovisningen och de diagnosspecifika redovisningarna, samt den regionala SVF-rapporten. Nytt för denna resultatredovisning är att det har tillkommit en diagnosspecifik rapport för urinblåsa.

Regionalt cancercentrum sydöst (RCC Sydöst) sammanställer regelbundet rapporter som belyser cancervårdens aktuella måluppfyllelse och utveckling över olika tidsperioder. Målnivåer för sydöstra sjukvårdsregionen formulerades 2011 av regionledningen som sex löften till patienter och medborgare. Alla cancerpatienter i vår region ska:

  1. Få behandling inom fyra veckor (om inte annat anges i standardiserade vårdförlopp)
  2. Erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice
  3. Vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan
  4. Få lika god palliativ vård oavsett bostadsort
  5. Erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram
  6. Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet

Sydöstra sjukvårdsregionen har hög andel patienter som diskuteras på multidisciplinär konferens (MDK) och andelen patienter som får behandling inom fyra veckor ökar.

– Det går successivt framåt och i rätt riktning, säger Magnus Lagerlund, verksamhetschef för onkologiska kliniken på Länssjukhuset i Kalmar och ledamot i RCC Sydösts ledningsgrupp.

– Det blir lite bättre hela tiden, säger Göran Atterfors, Controller regionsjukvårdsledning och ledamot i RCC Sydösts ledningsgrupp.