Nationellt uppdrag prevention och tidig diagnostik av hudcancer

Sidan publicerades 14 juni 2018

Under 2018 har RCC i samverkan i uppdrag av Socialdepartementet att arbeta med prevention och tidig diagnostik av hudcancer.

”RCC i samverkan ska under 2018 ta fram ett underlag med en analys av vad som skulle krävas för att införa ett nationellt program med effektiva metoder för tidig diagnostik av hudcancer, t.ex. teledermatoskopi, i alla landsting. RCC i samverkan ska utifrån analysen även lämna ett eller flera förslag på hur programmet skulle kunna se ut och hur det skulle kunna införas av landstingen.”

Alla sex Regionala cancercentrum har utnämnt processansvariga för Marianne Marotihudtumörer. Marianne Maroti, överläkare på Onkologiska kliniken på Ryhov och RCC Sydösts processledare för hudmelanom, har fått i uppdrag att sammanställa det arbete som nu påbörjats i Sverige, diskutera med lokalt ansvariga och ge konkreta förslag på hur arbetet ska fortsätta framöver.

– Förebyggande arbete är viktigt för att på sikt minska insjuknandet i hudcancer. Vi vet att hudcancer till största delen beror på solexponering och att svenskar under de senaste årtiondena har ökat sitt solande både hemma och utomlands. Många dröjer också med att söka sig till läkare, säger Marianne. Teledermatoskopi innebär en förbättring genom att man utnyttjar husläkarens tillgänglighet i kombination med hudläkarens diagnostiska kunskaper, fortsätter hon.

Workshop om teledermatoskopi

I höst kommer man att hålla en workshop som ska handla om arbetet med att införa teledermatoskopi och vilka förutsättningar i form av organisation, utrustning, ekonomiska satsningar, kunskap och utvärdering som bör finnas.

– Ett förslag lämnas sedan till Socialdepartementet innehållande utformning av ett program för införande av den teledermatoskopiska processen som förhoppningsvis ger underlag för ekonomiskt stöd, berättar Marianne. Uppdraget ger en intressant bild av hur regioner och landsting hanterar denna fråga, avslutar hon.

Foto: Johan Werner Avby