Dialog för ökad förståelse – workshop på tema SVF

Sidan publicerades 30 januari 2018

Det nationella målet till år 2020 är att 70 procent av alla patienter med cancerdiagnos ska bli utredda enligt SVF, och 80 procent av dessa ska få behandlingsstart inom fastställd tid. Den 19 januari hölls en workshop för vårdpersonal från Jönköpings län, kopplat till SVF som under 2018 övergår från projekt till förvaltning.

Tre nya SVF införs 2018. De tre nya vårdförloppen som införs i år är: vulvacancer, neuroendokrina buktumörer och buksarkom. Inga nya vårdförlopp kommer att tas fram. Under 2018 kommer också samtliga tidigare införda vårdförlopp att ses över och vid behov uppdateras – bortsett från de som infördes eller reviderades under 2017.

Hur kommer vi i sydöstra sjukvårdsregionen att arbeta med vårdförloppen under 2018?
– Tidplanen för de tre nya förloppen är gemensam inom sydöstra sjukvårdsregionen med Charlotte Carlsson startdatum 15 mars, säger Charlotte Carlsson, projektledare för SVF i Region Jönköpings län. I och med införandet av dessa förlopp har de flesta diagnoser inom cancerområdet ett standardiserat vårdförlopp. De återstående diagnoserna är så sällan förekommande att det är svårt att hitta en standard för dem, fortsätter hon.

Dialog för ökad insyn och förståelse

Under workshopen den 19 januari belystes även patientupplevelse och vikten av att rehabilitering påbörjas i ett tidigt skede. Deltagare i workshopen var personer som utsetts till processledare för införandet av SVF med sina respektive medicinskt ansvariga och mätansvariga, medlemmar i styr- och projektgrupp, utvecklingschefer för respektive verksamhetsområde, samt patientrepresentanter och närstående.
– Det finns ett stort värde i att patienter bidrar med en beskrivning av sina upplevelser och förväntningar, som inte alltid stämmer överens med organisationens eller vårdens förväntningar. Denna typ av workshop ser vi som ett viktigt tillfälle på många sätt. Det ger till exempel möjlighet till dialog, att nätverka och sprida information. Det skapar en ökad samsyn, man hittar nya kontaktytor, ger en ökad insyn och förståelse för varandras verksamhet, säger Charlotte.

Mer om denna dag finnas att läsa via denna länk, där man också kan hitta en intervju med Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef för RCC Sydöst.

Recidiv under pågående uppföljning

Ett standardiserat vårdförlopp (SVF) ska endast omfatta de patienter som får den aktuella cancerdiagnosen för första gången och de som insjuknar igen efter ett avslutat uppföljnings- eller kontrollprogram. Patienter som får recidiv under pågående uppföljning ska inte inkluderas i SVF.
– Det kan vara svårt att i ett initialt skede definiera att det är fråga om ett recidiv, vilket för mig är en anledning till att dessa inte med enkelhet ska ingå i SVF i nuvarande form. För att detta skulle vara möjligt krävs förtydligande och utveckling av befintlig SVF-modell. Ofta finns redan kontakter med vården under en pågående uppföljning, vilket gör att det finns strukturer för handläggning om/när recidiv upptäcks, säger Charlotte.

 

Foto: Mikael Bergström