Infrastruktur för forskning temat för nya projekt

Sidan publicerades 30 oktober 2017

Sjöbergsstiftelsen har beviljat medel för samtliga lärosäten med medicinsk fakultet, universitetssjukvårdshuvudmän och RCC att medverka i Partnership for precision medicine in cancer.

-       Vi är glada att Sjöbergsstiftelsen tagit det här initiativet, både vad gäller precisionsmedicinsk forskning och forskningsinfrastruktur, säger Lena Thunell, föreståndare för Linköpings biobanksfacilitet som koordinerar insamlandet av blodprover.

För sydöstra sjukvårdsregionen omfattar projektet omkring 1 miljon kronor och involverar Linköpings universitetssjukhus, Linköpings universitet (LiU) samt RCC Sydöst. Arbetet leds av nodsamordnare Charlotta Dabrosin tillsammans med forskningskoordinatorerna Ingela Jakobsson och Lena Thunell.

Lungcancer i nytt pilotprojekt

Sjöbergsstiftelsen har valt att inrikta sig på lungcancer i ett första skede med överläkare Anders Vikström som ordförande i diagnosgruppen, men projektet är tänkt att utökas till fler diagnoser efterhand.

-          Stiftelsen har valt att samarbeta med Regionala cancercentrum, vilket passar bra eftersom vi redan har ett samordningsuppdrag att stärka den patientnära cancerforskningen sjukvårdsregionalt, säger Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef på RCC Sydöst.

Projektet handlar om att långsiktigt samla vävnads- och blodprover samt registerdata och bygga upp en bank av information, för att möjliggöra forskningsprojekt med bättre infrastruktur.

-          Om allt blir som vi vill och planerar kommer majoriteten av lungcancerpatienterna kunna inkluderas i forskningsstudier framöver. Vårt mål är att så nära 100% som möjligt ska kunna inkluderas i sydöstra sjukvårdsregionens forskningsdatabas, säger Lena Thunell.

Om det målet ska uppnås kommer det involvera omkring 450 patienter. Så många är det som får diagnosen lungcancer varje år i hela sydöstra sjukvårdsregionen. Projektet är ett pilotprojekt i uppstartsfasen, och alla samverkande parter kommer att ha ett gemensamt möte i november för att komma överens om rutiner och strukturer för det fortsatta arbetet.

Vetenskapsrådet och Vinnova bidrar till infrastrukturen

Förutom Sjöbergsstiftelsens satsning på PPMC har även Vetenskapsrådet nyligen beviljat medel för den kommande infrastruktursatsningen, Biobank Sverige. Det är 15 miljoner kronor totalt för 2018 och 20 miljoner kronor för 2019 på nationell nivå, där en del av medlen lokalt kommer att vidareutveckla strukturer för att underlätta för studier som omfattar insamling av prover från olika sjukvårdsregioner.

-          Det man vill uppnå är en storskalighet i insamlingen av prover – samma kvalitet och hantering över hela landet ska göra det möjligt att verkligen dra nytta av alla prover vi samlar in via biobankerna. Infrastrukturen är viktig för att snabba upp den processen, menar Lena Thunell.

Syftet är att samla in data så att provkvaliteten blir så bra som möjligt. Genom att harmonisera den processen, skapa gemensamma rutiner och samverkansstrukturer banar man väg för att forskare ska kunna använda proverna över hela landet.

-          Det är viktigt att kliniskt verksamma finns med i samverkan. En provhantering så lik vårdens egen är målet. Då är det enklare att göra rätt från början, säger Lena Thunell.

Jönköping är på väg att införa provhantering lik den i Östergötland, och frågan kommer sedan att lyftas på Regionalt Medicinskt programråd (RMPG) Diagnostik.

Det handlar även om att robotisera provhanteringen och koppla till it-system för att öka spårbarheten, där även Vinnova sedan två år stödjer en del av infrastrukturen.

-          ”En bra biobank är en tom biobank” - det är mottot, säger Lena Thunell. Meningen är ju att vi ska få in prover av så bra kvalitet att forskare ständigt plockar ut och använder dem. Genom projekten som finansieras av Vetenskapsrådet kommer vi att arbeta med gemensam provhantering för att uppnå det.

Fakta om Sjöbergsstiftelsen:

  • Startade i januari 2017 efter grundaren Bengt Sjöberg som avled av cancer 22 januari 2017.
  • Stiftelsens syfte är att stödja uppbyggnaden av ett forskningsnätverk mellan svenska universitet som syftar till att utveckla precisionsmedicinsk behandling mot cancer.
  • Nätverket kommer att fokusera på lungcancer men efterhand ska det utvidgas till att omfatta flera cancerformer.
  • Satsningen görs i samarbete med Regionala Cancercentra, RCC i samverkan.
  • Beslut om att ansökningarna beviljats kom den 20 oktober och den 21 november 2017 hålls ett första uppstartsmöte med alla samverkande parter.
  • Läs mer på www.sjobergstiftelsen.se