Fokus på bäckenproblem efter cancerbehandling

Sidan publicerades 20 mars 2017

- Varje år insjuknar 2500 personer i sydöstra sjukvårdsregionen i cancersjukdomar i bäckenregionen, med behandling som kan orsaka biverkningar och komplikationer, ibland flera år efter avslutad behandling. Genom att berätta om vilka biverkningarna är och var man ska vända sig hoppas vi att fler kan få hjälp.

Det säger Ulrika Odelram-Wirén som är en av RCC Sydösts tre processledare för cancerrehabiliteringen, där bäckenrehabilitering ingår som en del. Ulrika är specialistsjuksköterska inom onkologi och arbetar på Onkologiska kliniken i Linköping.

Biverkningar som kan uppstå är till exempel mag-eller tarmproblem som diarré eller förstoppning, lymfödem, urinbesvär, sexuella problem som impotens eller torrhet samt bäckensmärta. Listan kan göras lång, och besvären kan komma ifrån många olika cancerdiagnoser. Cancer i tarmen, i prostatan, gynekologisk cancer och urologisk cancer är diagnoser som påverkar bäckenregionen. 

- Vissa patienter får stora besvär vilka kan innebära lidande, inte minst socialt och kan påverka patientens liv oerhört mycket. Så kan vi lösa eller lindra problemen har det stor påverkan på livskvaliteten, berättar Ulrika.

Besvären kan variera beroende på vilken behandling patienten fått, men sammantaget finns det mycket att vinna på att öka kunskapen om besvär som kan uppkomma, så att hjälp kan sättas in så tidigt som möjligt och lindra besvären innan de blivit kroniska.

- Ju tidigare man uppmärksammar besvären desto lättare är det att kunna hjälpa patienterna. Därför är det viktigt att patienterna är välinformerade och är uppmärksamma på eventuella symptom och vet var de ska vända sig för att få hjälp, säger Ulrika.

Det preventiva arbetet består av information och egenvårdsråd och veta var man ska vända sig, så att man inte går med besvären i onödan. Det är också viktigt att vårdpersonalen känner till vilka biverkningar och besvär som kan uppstå och arbetar förebyggande även de.

- Det här är viktigt att prata om i vården, så att både vårdpersonal och patienter vet att det här är komplikationer som kan uppstå och som går att undvika eller lindra.

För att den här patientgruppen ska få rätt vård krävs att vårdpersonalen samarbetar multiprofessionellt, vilket är en utmaning som alla involverade kliniker måste arbeta med.

En översiktlig kartläggning har gjorts som visar vilken vård som finns tillgänglig i sydöstra sjukvårdsregionen för patienter med bäckenrelaterade besvär. Varken nationellt eller regionalt har man kunnat ta reda på hur många personer som verkligen lider av dessa komplikationer. Inom projektet har djupintervjuer gjorts med ett antal patienter, som fått berätta om sina upplevelser.

- Många patienter berättar att de inte förstod vilka besvär de skulle få och att de hade uppskattat att få förbereda sig på det innan. Besvär kan uppkomma flera år efter avslutad behandling, och vet man inte det är det inte säkert att man kopplar ihop det med behandlingen och får rätt vård, berättar Ulrika.

En första workshop kring bäckenrehabilitering genomfördes i Alvesta den 1 mars 2017. Där enades man bland annat om att se över organisationen, ta fram informationsmaterial och satsa på utbildningsinsatser.

Läs ett referat från workshopen här

.