Nationell kunskapsstyrning temat för regional work-shop

Sidan publicerades 11 maj 2017

- Det är ett spännande förslag som SKL för fram, där nationell kunskapsstyrning ska organiseras i olika ämnesområden tydligare än idag, för att vi ska få till en bättre samordning nationellt. Modellen är inte helt olik strukturen för regionala cancercentrum, som arbetar både nationellt och regionalt av samma anledning.

Det säger Göran Atterfors, ordförande i RCC Sydösts ledningsgrupp efter en workshop med regionala sjukvårdsledningen i sydöstra sjukvårdsregionen, där SKL:s förslag om Nationell kunskapsstyrning diskuterades. Workshopen utgör startskottet på ett arbete som går ut på att utredningen nu ska presenteras och diskuteras regionalt över hela landet.

 Specialistgrupper för olika programområden föreslås

Under våren har Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län och Ordförande för Nationell Samverkansgrupp för Kunskapsstyrning (NSK) presenterat en utredning för nationell kunskapsstyrning. Förslaget går ut på att ett antal specialistgrupper ska formas med regionala representanter inom olika områden, kirurgi, tandvård, hudsjukdomar med flera. Grupperna ska enas om vårdprogram, riktlinjer och arbetssätt, så att den senaste kunskapen sprids fortare. Förutom ”stuprör” som exempelvis kirurgi och urologi finns där också att antal områden som mer kan liknas vid processer. Till dessa hör till exempel cancer, medicinsk diagnostik,  akutvård och rehabilitering.

-  I och med att strukturen liknar RCC:s struktur och organiserandet kring regionala medicinska programgrupper i vår sjukvårdsregion, blir det antagligen lite enklare för oss i sydöst att passa in förslaget i vårt arbetssätt. Området cancer fungerar redan som en nationell och regional process, så där kan vi säkert lätt docka i och fortsätta arbetet, konstaterar Göran Atterfors.

Det finns också ett antal specialistföreningar som behöver arbeta med förslaget och komma in i grupperna på olika sätt, eftersom mycket av kunskapsutvecklingen även sker där.

 

 Beslut i SKL:s styrelse den 12 maj

Beslutet att anta utredningens förslag har tagits i SKL:s sjukvårdsdelegation den 6 april och kommer att tas upp till beslut som en rekommendation till kommuner och landsting i SKL:s styrelse den 12 maj 2017. Därefter följer lokala politiska beslut under maj till oktober.

-  Idén som sådan är bra. Kartan är ritad kan man säga, men sedan gäller det att växa in i det på ett klokt sätt, och det har jag goda förhoppningar om att vi kommer att hantera väl på cancerområdet, avslutar Göran Atterfors.

Syftet med utredningen och bildandet av nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning (NSK) är att:

  • Patienter ska ha tillgång till bästa möjliga vård, oavsett var i landet man bor.
  • Hälso- och sjukvården har tillgång till senaste och bästa kunskap vid varje patientmöte.
  • Regionerna har möjlighet att tillvarata sjukvårdens nationella resurser effektivt.

Läs mer om NSK här:

https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/kunskapsstyrningnationellaprogramrad/samverkanforkunskapsstyrning.9686.html