Konstruktiv dialog genomsyrade socialstyrelsens platsbesök

Sidan publicerades 6 februari 2017

En spänstig debatt om svåra ämnen. Men också en konstruktiv dialog med möjlighet att se RCC Sydösts verksamhet från många olika perspektiv. Det var några av bidragen när Socialstyrelsen gjorde platsbesök på RCC Sydöst den 24 januari.

-  Det har hänt väldigt mycket, det kan vi konstatera när vi går igenom våra slutsatser i den samlade bedömningen av satsningen på att etablera regionala cancercentrum. Arbetet med regionala cancercentrum kan vara en förebild för andra sjukvårdsområden.

Så inledde Göran Zetterström från Socialstyrelsen. Bland de konkreta resultat som Göran och Helena von Knorring, projektledare för uppdraget på Socialstyrelsen, förde fram var exempelvis att vårdprogramsarbete nu görs nationellt med regionala representanter istället för de regionala vårdprogram med lokala anpassningar som var vanligt innan RCC bildades. Ett annat område var patient-och närståenderåden som nu finns aktiva i hela landet. Även arbetet med processamordnare och processledare har fungerat väl och är något som verksamma för fram som något positivt som RCC har bidragit med.

 Göran Zetterström och Helena von Knorring från Socialstyrelsen ledde diskussionerna under dagen.

- Vi har nu en nationell cancerportal där exempelvis biobanksdata, journaldata och kvalitetsregisterdata samlas. Portalen prövas inom lungcancerområdet för att sedan spridas vidare. Den är ännu i uppstartsskedet men kommer att ge unika möjligheter att följa och utvärdera patientens behandling och skapar förutsättningar för forskning, konstaterar Helena.

Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare på SKL (Sveriges kommuner och landsting) och ordförande i RCC i Samverkan håller med om att regionala cancercentrum är ett bra arbetssätt för att knyta ihop det nationella med det regionala.

- För att det nationella arbetet med att utveckla cancer vården ska fungera så måste det finnas regional anknytning, konstaterar hon.

 

Kontaktsjuksköterskorna en framgångsfaktor i processarbetet

De ämnen som Socialstyrelsen har fokus på denna gång var vårdprocesser och nivåstrukturering. För vårdprocesserna förde man fram hur RCC Sydöst arbetat utifrån de sex löften för patienter och invånare som sjukvårdsregionen har beslutat om.

- Era sex löften är grunden i er cancerplan och den strategiska utvecklingsplanen och är en fungerande struktur för er i arbetet med vårdprocesserna, konstaterar Göran Zetterström.

Framgångsfaktorer i vårdprocessarbetet har även varit arbetet med standardiserade vårdförlopp, som fokuserar på ledtid, patientdelaktighet och lika utredning över Sverige. Patient-och närståenderådet lyfts också upp som en framgångsfaktor för att öka delaktigheten. Resultat som förs fram är bland annat de 337 kontaktsjuksköterskorna som är aktiva i sjukvårdsregionen.

Helena Berglund, Göran Henriks och Charlotte Witell i diskussioner under dagen.

Diskussionerna kring borden handlade om hur vi organiserar vårdprocessarbetet mellan Regionalt cancercentrum och de RMPG (regionala medicinska programgrupper) som finns inom olika områden.

- Det gäller att ha en bra dialog med sin representant i RMPG, även om vi båda är rådgivande organ. Oftast är man överens om vilken process som är den optimala, men vägen dit kan man ha olika uppfattningar om, konstaterar Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef på RCC Sydöst.

 

Magnus Lagerlund inbegripen i diskussioner.

- RCC har fokus på cancerpatienter, sjukvård handlar om andra patientgrupper också. Det kräver kompromisser, mycket dialog och en ödmjukhet, säger Magnus Lagerlund, onkolog på Onkologiska kliniken och strålningsfysik i Kalmar.

Synergivinster i processen kan handla om att koppla samman stödfunktionerna, exempelvis palliation, rehabilitering, Min vårdplan skulle kunna föras över till andra diagnoser än bara cancer. I vissa fall görs något liknande men till exempel sättet vi arbetar med patientrepresentanter skulle med fördel kunna användas i andra delar av vården också.

 

Nivåstruktureringen går för fort – och för långsamt

Nästa ämne att diskutera var nivåstruktureringen, eller arbetsfördelning, som vi kallar processen att koncentrera vården i sydöstra sjukvårdsregionen.

Det som framkommit i intervjuerna som Göran Zetterström och Helena von Knorring gjort är att en del tycker att processen att koncentrera vården har gått för fort och borde utvärderats noggrannare innan man går vidare med fler diagnoser. Andra har uttryckt att det går för långsamt och att processen skulle tjäna på att genomföras även inom andra diagnoser än cancer, så att frågan blev mindre kontroversiell.

Det som varit bra har varit att RCC uppfattas som en bra samarbetspartner regionalt, och bidrar genom analyser av resultatet. Processledarna lyfts också fram som duktiga och effektiva samarbetspartners i processen. Länsövergripande riktlinjer för MDK var ett tydligt resultat som många nämnt som positivt.

Bland de fortsatta utmaningarna nämns finns bland annat frågan hur representanterna i ledningsgruppen tar ett större ansvar för processen ”hemma”. Vad händer med den feedback som förs fram till RCC? En kritik mot att de enheter som fått nationellt ansvar också måste kunna visa att de verkligen kan leva upp till den vård som de utlovat.

Marie Lagerfeldt på enheten för samordnad cancerutredning i Region Östergötland konstaterar:

- När vi arbetar mer konkret med patientrepresentanter får vi andra frågor att ta ställning till, som till exempel: ”Hur vet jag att jag i regionen får rätt person som utreder mig för en specifik diagnos?”, eller ”Är det okej att resa till Uppsala för uppföljning när man är 90+?”.

- Det är ju inte som att lägga ett brev på posten att skicka en patient från Kalmar till Oskarshamn. Det är patienter – alltså människor vi arbetar med!, säger Marie Lagerfeldt.

 

Vi skulle ha anställt en annan typ av kirurger

Diskussionen om arbetsfördelning blev spänstig med många engagerade inlägg i debatten. Många lyfte oron att förlora sina kirurger när specialiserade ingrepp lyfts bort till andra enheter.

- Vi kan konstatera att för det uppdrag som det innebär när vi koncentrerar ingreppen till ett fåtal orter, så skulle vi ha anställt en annan typ av kirurger, säger Bruno Larsson, urolog i Jönköping.

- Det är ett attitydarbete som krävs på avdelningen. Vi är vana att skicka tumörpatienter till universitetssjukhus – det gör mig inte till mindre kirurg, kontrar Karin Rahm Björneld på öron-, näsa och halskliniken i Kalmar.

En annan synpunkt var att tidigare kirurger ofta förväntades vara tillgängliga dygnet runt, alla dagar i veckan, även om det inte stod uttryckt i kontraktet. Nyutexaminerade läkare verkar ha en annan uppfattning om vad de värderar i livet, så den typen av ansvar är inte säkert att man eftersträvar.

 

Sammanfattningen av dagen

Processarbete:

  • Hitta samarbetsformer mellan RCC och RMPG. Vi måste komma till konsensus och hitta former för samsyn.
  • Identifiera generiska processer som vi kan arbeta med i hela sjukvårdsregionen
  • Kraftsamla – fokusera på vissa områden – inte alla!
  • En enad bild är viktigt, vad innebär det att lyckas och komma i mål?

Nivåstrukturering:

  • Kontaktnät för kontaktsjuksköterskorna kan samarbeta med SVF-koordinatorer.
  • Patientmedverkan även med anhöriga är viktigt.
  • Riskanalyser måste göras så att vi kollar av och säkrar upp inför förändringar.
  • Större fokus på team.
  • Hur skapar vi en bättre attityd kring generalister.