SVF-koordinatorn - cancerutredningens spindel i nätet

Sidan publicerades 30 augusti 2017

- Jag tycker att funktionsbeskrivningen är bra, men den skulle kunna lyfta fram än mer det som jag ser som koordinatorns viktigaste uppgift, nämligen kontakten med patienten.

Det säger Åsa Malm, SVF-koordinator på Enheten för samordnad cancerutredning i Region Östergötland. (se bild)

Nu har alla regioner och landsting enats om en nationell funktionsbeskrivning för SVF-koordinatorn.

Standardiserade vårdförlopp – SVF – och den nya rollen SVF-koordinator infördes när Sverige började kika på vilka framgångsfaktorer som lett fram till att Danmark kunde effektivisera sin cancervård och korta utredningstiden. Mycket tid försvann tidigare för att remisser hamnade mellan olika enheter och det ibland var oklart vem som skulle se till att det startades en utredning, om det fanns misstanke om cancer.

Cancerutredningens spindel i nätet

Med standardiserade vårdförlopp blev det tydligare hur varje misstanke skulle tas om hand, av vem och på vilken tid olika undersökningar skulle göras. SVF-koordinatorn är den som ser till att alla är informerade om hur processen ser ut och även har kontakt med patienten under utredningstiden. Cancerutredningens spindeln i nätet.

- Ja, man kan säga att jag är som en kontaktsjuksköterska, fast under utredningstiden, säger Åsa Malm.

SVF-koordinatorn har nu fått en nationell funktionsbeskrivning, för att dels lyfta upp rollen, men också för att underlätta för alla som arbetar med SVF att veta vem som gör vad. Ändå skiljer sig jobbet åt mellan olika landsting och regioner.

Regionala skillnader för SVF-koordinatorn

I sydöstra sjukvårdsregionen har man valt att organisera arbetet med de standardiserade vårdförloppen lite olika, vilket medför att även SVF-koordinatorns jobb ser olika ut. I Region Östergötland har man startat Enheten för samordnad cancerutredning som tar emot alla patienter med symptom på cancer. Enheten har två SVF-koordinatorer som samordnar de olika undersökningarna, men Åsa Malm poängterar att hon i sin roll har liten påverkan på tiden det tar att få provsvar.

-  Ledtiderna kan vi som koordinatorer inte påverka mer än att vi kan påtala hur det ser ut. Vi har avstämningar varje vecka.

Däremot tycker Åsa att det är bra att funktionsbeskrivningen lyfter upp  informationsuppdraget till patienten.

-  Jag ägnar en stor del av tiden åt att ”säkra att patienten får strukturerad och individanpassad information”. För även om det heter standardiserade vårdförlopp så måste vi alltid stämma av att patienten är införstådd och godkänner de undersökningar som vi vill göra.

Flera yrken kan vara koordinatorer i Kalmar och Jönköping

I Kalmar och Jönköping går remisserna till respektive klinik som är ansvarig i varje enskilt vårdförlopp.

-  På några kliniker har vi koordinatorer som är medicinska sekreterare och dessa kompletteras av kontaktsjuksköterskorna. På andra kliniker är det sjuksköterskor som är koordinatorer. Huvudsaken är att punkterna som finns i den nationella funktionsbeskrivningen görs för varje enskild patient, säger Helena Berglund, projektledare för SVF i landstinget Kalmar.

Annika Elmqvist är medicinsk sekreterare på Länssjukhuset i Kalmar. Hon tycker att hennes roll är viktig, eftersom det är mycket som ska skickas mellan olika enheter och det är viktigt att det blir rätt. Att SVF-koordinatorn nu fått en nationell funktionsbeskrivning ser hon som positivt.

-  Jag tror att det är bra att man inte är för många inblandade för att få bästa resultat när det gäller de nationella mätvärdena. Sen tror jag också att man löser det olika beroende på storlek på klinik, säger Annika.

I Jönköping finns utsedda koordinatorer inom flera olika yrken. Malin Hansen är undersköterska och SVF-koordinator på Urologkliniken i Region Jönköpings län.

-  Jag upplever att det har en stark positiv inverkan för patienterna att få kontakt med en koordinator inför och under utredningens gång. När utredningarna är klara, och om det då är aktuellt att starta en behandling så tar kontaksjuksköterskan vid, så den övergången blir naturlig.

Malin ser en tydlig fördel med funktionsbeskrivningen, så att alla arbetar utifrån samma arbetssätt.

-  Var man än bor i landet så ska man få samma behandling och kan förvänta sig samma väntetider. Varje dag är viktig när det gäller SVF, avslutar Malin Hansen.

Gå till sidan och ladda ner den nationella funktionsbeskrivningen för SVF-koordinatorn här