Regional enighet att koncentrera valda diagnoser till US

Sidan publicerades 27 oktober 2016

- Det är viktigt att vi når konsensus i besluten att koncentrera vården till färre enheter, säger Ann Josefsson produktionsenhetschef för CKOC, centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård i Region Östergötland, apropå de senaste besluten om arbetsfördelning nationellt och regionalt.

RCC i samverkan rekommenderar nu att ytterligare tre komplicerade cancerdiagnoser ska koncentreras till två sjukhus i landet. I sydöstra sjukvårdsregionen ansökte Universitetssjukhuset i Linköping om att bli regional enhet för dessa diagnoser. Rekommendationen blev dock att Sahlgrenska universitetssjukhuset och Karolinska sjukhuset ska utföra dessa behandlingar framöver.

Läs artikel om den nationella nivåstruktureringen

Man bedömer också att ett antal cancerdiagnoser bör koncentreras till en enhet per sjukvårdsregion.  Berörda diagnoser är njurcancer, äggstockscancer, urinblåscancer samt lever-, gallvägs- och bukspottkörtelcancer.

- Det är sannolikt att US i Linköping  kommer bli sjukvårdsregional enhet för äggstockscancer, kirurgisk behandling i form av cystektomi vid avancerad urinblåscancer samt lever-, gallvägs- och bukspottkörtelcancer eftersom dessa cancerdiagnoser till stor del redan idag hanteras av US, säger Ann Josefsson, produktionsenhetschef för CKOC, centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård i Region Östergötland. 

Samtliga sex sjukvårdsregioner har lämnat remissvar angående regional nivåstrukturering av njurcancer. Södra, sydöstra och norra sjukvårdsregionen stöder inte förslaget om volymgräns och föreslår att denna fråga ska hanteras inom ramarna för varje regions förutsättningar.  RCC Sydöst har sammankallat den sedan tidigare etablerade arbetsgruppen för arbetsfördelning i regionen för fortsatt hantering av ärendet i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Beslut kommer att fattas av respektive huvudman för Region Jönköpings län, landstinget i Kalmar län och Region Östergötland, senast 1 april 2017.

-  Det övergripande målet är att ge en vård av så god kvalitet och hög säkerhet som möjligt. Men hur vi ska organisera vården är upp till huvudmännen att besluta om, säger Ann Josefsson avslutningsvis.