En samlad plan ska förebygga cancer

Sidan publicerades 16 mars 2016

- Det jag är mest nöjd med är att så många ställt sig bakom cancerpreventionsplanen. Det gör att det finns gott hopp om att planen verkligen kommer att användas och göra skillnad.

 

 

Det säger Matti Lejon, verksamhetsutvecklare inom cancerprevention på Regionalt cancercentrum sydöst, som har varit huvudansvarig för framtagandet av cancerpreventionsplanen. Planen sträcker sig från 2016 – 2018 och innehåller konkreta mål för att med förbättrade levnadsvanor minska risken för cancer på olika nivåer i samhället.

-  Det finns mycket forskning om sambandet mellan levnadsvanor och cancer. I den här planen utgår vi från levnadsvaneråden i den Europeiska kodexen mot cancer som baseras på en gedigen genomgång av den senaste forskningen på området.

Genom att följa råden och främja goda levnadsvanor kan man minska risken, inte bara för cancer utan för en rad av våra stora folksjukdomar. Lite nytt för folkhälsoarbetet är att Cancerpreventionsplanen även innehåller råd om solvanor, vilket ju är direkt kopplat till den ökade förekomsten av hudcancer som vi ser idag. Även fysisk aktivitet är något som sällan fanns med i samma utsträckning tidigare, men som visat sig ha en skyddande effekt även mot cancer.

Efter att planen nu antagits i Regional sjukvårdsledning (RSL) fortsätter arbetet med att förmedla dess intentioner till de organisationer, kommuner och landsting/regioner som ingår i Sydöstra sjukvårdsregionen. Tanken är att i slutet av varje år följa upp målen och se hur det cancerpreventiva arbetet och planen efterlevs.

-  Det är en styrka att planen gäller hela sydöstra sjukvårdsregionen, för då kan vi göra jämförelser mellan olika landsting och mellan olika kommuner på ett bättre sätt. Vi kan utbyta erfarenheter och best practice inom olika områden och på sikt kanske även se resultat i form av ändrade levnadsvanor och minskat insjuknandet i cancer, fortsätter Matti.

Jesper Ekberg är folkhälsochef i Region Jönköpings län. Han ser cancerpreventionsplanen som ett verktyg som han kan använda i sitt dagliga arbete.

-  Den här planen är konkret och samtidigt visar den på fakta som alla kan ta till sig på alla nivåer. Genom att vi knutit de allmänna råden med konkreta aktiviteter kan man använda den som en checklista på att vi arbetar med rätt saker. Den är också väldigt pedagogisk i sin utformning, vilket gör att jag tror att den kommer att bli spridd och använd.

Även Ragnhild Holmberg, hälso-och sjukvårdsdirektör i Kalmar län och ledamot i Regional sjukvårdsledning, är nöjd med cancerpreventionsplanen.

-  Jag ser en styrka i att vi har enats om en gemensam plan som sträcker sig över hela sydöstra sjukvårdsregionen såsom cancerpreventionsplanen gör. På det sättet kan vi jobba åt samma håll och lättare se resultat av vårt arbete. Det är jag övertygad om kommer att återspeglas i uppföljningen av planen.

Regional sjukvårdsledning är det högsta beslutande organet i sydöstra sjukvårdsregionen och genom att planen blivit antagen där kommer den också att följas upp övergripande.

Läs hela planen här

Läs mer om RCC:s preventiva arbete här