Steg framåt för att koncentrera vården i sydöst

Sidan publicerades 15 april 2016

Processen att koncentrera avancerad vård till färre platser nationellt och regionalt går framåt.
- Rekommendationen innebär att sydöstra sjukvårdsregionen kommer att få två av de områden som vi ansökte om, vilket vi på RCC Sydöst är nöjda med, säger RCC Sydösts verksamhetschef Srinivas Uppugunduri.

På nationell nivå kommer Universitetssjukhuset i Linköping utses som en av fyra nationella vårdenheter inom vulvacancer, enligt den rekommendation som RCC samverkan gett till regionala sjukvårdsledningen. Avancerad matstrups-/magsäckskirurgi kommer att koncentreras till en enhet inom respektive sjukvårdsregion.

Beslut kommer i maj

Sjukvårdsregionen kommer att ta ställning till rekommendationen i maj. Rekommendationen ligger i linje med det remissvar som lämnades från sjukvårdregionen under hösten 2015.

-  Vi har sedan fortsatt diskussionerna om arbetsfördelningen regionalt inom ett antal diagnoser och kommit fram till ett förslag som Regional sjukvårdsledning (RSL) beslutat att godkänna. Förslaget innebär i korthet att antalet platser som utför avancerad sjukvård inom de cancerdiagnoser det gäller, koncentreras till ett per landsting/region.

- Det innebär en halvering av antalet enheter jämfört med idag, så det är en stor förändring, säger Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef för RCC Sydöst.

Lång process om känslig fråga

Processen att komma fram till vilka cancerformer som skulle ingå i nivåstruktureringen och hur resursomfördelningen ska se ut har pågått länge. Det är en känslig fråga, då omfördelning av komplicerad cancervård också involverar personal med unika kunskaper. Samtidigt är det en viktig utveckling, då koncentration av ovanliga diagnoser gör det möjligt att specialisera sig, forska och utveckla cancervården.

-  Att koncentrera antalet platser för vissa ovanliga cancerdiagnoser gör vi för att ytterligare stärka kunskapen och specialisera vården där det behövs. Det är sådant som vårt gemensamma samarbete bland annat syftar till, och kommer att innebära kvalitetsförbättringar på sikt, säger Göran Attefors, ordförande i RCC Sydösts ledningsgrupp.

Patienterna positiva till förslagen

-  Även patienterna är positiva till att koncentrera vården om det innebär att kvaliteten på vården förbättras. Vi har utarbetat förslagen i samarbete med patientrepresentanter och det är viktigt att de är involverade i processen, fortsätter Göran.

RCC Sydösts regionala arbetsgrupp poängterar också i sitt förslag att arbetsfördelningen ska utvärderas efter två år, så att man kan se om förändringarna gett de resultat som var tänkt.

Fakta om sjukvårdsregional arbetsfördelning i sydöstra regionen

De sex cancerformer som diskuteras för sjukvårdsregional arbetsfördelning är:

  • Ändtarmscancer /kirurgi och onkologi (volym ca 200 stycken i Sydöstra sjukvårdsregionen)
  • Lungcancer /primärdiagnostik (volym ca 350 stycken i Sydöstra sjukvårdsregionen)
  • Inflammatorisk bröstcancer/onkologi och kirurgi (volym ca 10 stycken i Sydöstra sjukvårdsregionen)
  • Njurcancer/resektionskirurgi (volym ca 100 stycken i Sydöstra sjukvårdsregionen)
  • Avancerad urinblåsecancer/cystektomi (volym ca 40-50 stycken i Sydöstra sjukvårdsregionen)
  • Viss hematologi - Akut Myeloisk Leukemi (AML)

Arbetsgruppen består av Hans Starkhammar (ordförande), Rune Sjödahl, Ragnhild Holmberg, Claes Hjalmarsson, Magnus Lagerlund, Ann Josefsson, Conny Wallon, Göran Henriks, Bruno Larsson, Marie Steen, Yvonne Subay, Susanna Enifena och Srinivas Uppugunduri.

 

Arbetsgruppen för sydöstra sjukvårdsregionens förslag

Arbetsgruppen har enats om att föreslå följande till regionsjukvårdsledningen (RSL):

a)      Njurcancer och avancerad urinblåsecancer - arbetsgruppen föreslår att man avvaktar beslut från det nationella arbetet, som beräknas komma under våren 2016. Däremot bör sakkunniggruppens arbete beaktas i den nationella remissomgången.

b)      För ändtarmscancer föreslås tre opererande centra i sjukvårdsregionen.

c)       För lungcancer föreslås tre centra i sjukvårdsregionen för diagnostik och behandling med jämlik tillgång till effektiv utredning som inkluderar PET-CT och EBUS.

d)      För bröstcancerföreslås en centralisering till tre diagnosticerande och opererande ”bröstenheter”(en i varje län)

e)      För akut myeloisk leukemi (AML) föreslås tre enheter i sjukvårdsregionen, varav en transplanterande klinik (oförändrat jämfört med dagens situation).

f)       Lokaliseringen till tre centra bör utvärderas efter 2 år.