Region Östergötland ställer sig bakom nationell cancersatsning

Sidan publicerades 4 mars 2015

Region Östergötland ställer sig bakom den nationella överenskommelse som ska leda till kortare väntetider och minska de regionala skillnaderna i cancervården genom standardiserade vårdförlopp.

– Vi välkomnar det statliga initiativet och satsningen. Målet med att införa standardiserade vårdförlopp är att ta bort omotiverade väntetider och minska den ovissa väntan, skapa en likvärdig och jämlik vård och göra att patienterna blir mer nöjda och känner sig tryggare i sina kontakter med vården, säger Margareta Fransson (MP), förste vice ordförande i regionstyrelsen i Region Östergötland. 

Regionstyrelsen har i dag fastställt handlingsplanen och sagt ja till överenskommelsen. Staten och Sveriges kommuner och Landsting presenterade för drygt en månad sedan en överenskommelse vars syfte är att korta väntetiderna och göra cancervården mer jämlik över landet. Det ska man åstadkomma genom att införa ett nationellt system med så kallade standardiserade vårdförlopp. Totalt satsar staten 444,5 miljoner kronor under 2015 fördelat på olika insatsområden. För att kunna ta del av avsatta medel ska regioner och landsting godkänna överenskommelsen och fastställa en handlingsplan, och det beslutet tog regionstyrelsen i Östergötland idag.

Under året ska standardiserade vårdförlopp införas för fem cancerdiagnoser: akut myeloisk leukemi, huvud-halscancer, matstrupe-magsäckscancer, prostatacancer och cancer i urinblåsa och urinvägar. I planen ingår också att under året utveckla standardiserade förlopp för fler cancerdiagnoser. I första hand ligger fokus på att korta vårdförloppet från misstanke om cancer till behandlingsstart.

Läs mer om satsningen på kortare väntetider i cancervården