Första work-shopen om PROM

Sidan publicerades 9 juli 2015

- För att skapa ett engagemang i verksamheterna att vilja registrera data och använda sig av resultaten, måste vi väcka en nyfikenhet hur dessa data kan användas i det konkreta vardagliga förbättringsarbetet, berättar Helena Tufvesson Stiller, projektledare för PROM och PREM i RCC sydöst.

- Det är angeläget att alla som arbetar med kvalitetsregister förstår att PROM-data är precis lika viktiga som annan data i ett kvalitetsregister, fortsätter Helena.

Helena Tufvesson Stiller, projektledare för PROM och PREM på RCC Sydöst (Foto: Sofie Drake)

Till workshopen hade olika nyckelpersoner från Jönköping, Kalmar och Östergötland bjudits in. Kortare föreläsningspass varvades med grupparbeten där deltagarna i mindre grupper fick diskutera och dela med sig av:

  • Erfarenheter och tankar kring PROM
  • Förbättringsarbete ur ett kvalitetsregisterperspektiv.
  • Hur de som redan använde sig av PROM och/eller arbetade med förbättringsarbete gått till väga.

Gruppen konstaterade att följande punkter har stor betydelse:

  1. syfte och mål med vad man vill uppnå, måste vara tydligt och väl förankrat.
  2. data som registreras måste upplevas som relevant, ha betydelse och kännas meningsfullt för den/de grupper eller verksamheter som det berör.
  3. presentation och återkoppling av data måste vara lättbegripligt, lättillgängligt och i realtid

Deltagarna var mycket nöjda med dagen och denna workshop sågs som ett första steg i arbetet kring hur PROM kan användas i förbättringsarbete. Som ett led i det fortsatta arbetet har RCSO och RCC sydöst beslutat att bjuda in alla registerhållare till de kvalitetsregister som är knutna till oss, till en ny workshop som ska hållas den 5 oktober i år.

- Då kommer vi fortsätta diskussionerna kring hur kvalitetsregistren kan arbeta vidare med PROM i förbättringsarbeten, avslutar Helena Tufvesson Stiller.