Män med malignt melanom kommer tidigare till vården

Sidan publicerades 13 februari 2015

Både andelen tunna melanom och överlevnaden bland män med diagnosen malignt melanom har ökat över tid. Det visar forskning på det nationella kvalitetsregistret med registerdata från mer än 40 000 patienter.

Johan Lyth är statistiker vid Regionalt cancercentrum sydöst. I sin doktorsavhandling har han undersökt om det finns skillnader i kön, ålder och utbildningsgrad hos patienter som söker för malignt melanom. 

 

– Jag ser att tumörerna vid diagnostillfället har blivit tunnare över tid hos män och även överlevnaden har förbättrats i denna grupp. Det är förhoppningsvis ett tecken på att medvetenheten om melanom har ökat i gruppen och att fler söker vård tidigare, innan tumören blivit så tjock, säger Johan Lyth.  

Positiv utveckling

Utvecklingen är positiv, eftersom prognosen efter diagnosen malignt melanom är beroende av hur tjock tumören är.  Idag kan 98 procent av patienterna räddas om de söker vård tidigt, när tumören är en millimeter tjock eller mindre.

Avhandlingen visar att både andelen tunna melanom och överlevnaden bland män har ökat från perioden 1997-2001 till 2007-2011. Kvinnor har dock fortfarande tunnare melanom och högre överlevnad. Patienter som är 65 år eller äldre har betydligt tjockare melanom än de som är yngre än 65 år, och för de äldre patienterna är skillnaden mellan män och kvinnor mindre uttalad. Patienter med lägre utbildningsnivå  har vid diagnos tjockare melanom och sämre överlevnad än de som är högutbildade.  Det gäller både män och kvinnor.

Öka tidig upptäckt

Även om prognosen för svenska melanompatienter är mycket god i en internationell jämförelse finns det även här ett behov av att kunna diagnostisera fler i ett tidigare skede av sjukdomen, menar Johan Lyth.

– Det gäller speciellt män, äldre kvinnor och grupper med låg utbildning. Genom att öka andelen patienter som upptäcks i ett tidigt skede kan överlevnaden förbättras. Dessutom skulle sjukvårdens kostnader förmodligen minska.

Till avhandlingen "Clinical-epidemiological studies on cutaneous malignant melanoma: a register approach”, som lades fram den 13 februari vid Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin.