Målstyrning - ett konkret verktyg i förbättringsarbete

Sidan publicerades 3 mars 2015

Målet att slippa trycksår i livets slutskede är i det närmaste uppnått. Däremot har munhålsobedömningen och läkarens information till patienten försämrats. Det visar resultatet av målvärdena i den palliativa arbetsgruppen på Avd 3 på Vrinnevisjukhuset.

 Målstyrning viktig del i förbättringsarbetet

På Medicinklinikens avdelning 3 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping arbetar man sedan 2012 med målstyrning inom palliativ vård. Anledningen till uppstarten var att man vid datauttag från Svenska palliativregistret såg att dödsfallen var ganska många och att resultaten hade stor förbättringspotential. I förbättringsarbetet valde man ut en kvalitetsindikator från Svenska palliativregistret per yrkesgrupp att arbeta med. Undersköterskorna började arbeta med trycksår, sjuksköterskorna med smärtskattning och läkarna med information till patient och närstående. Gruppen satte upp realistiska mål som sedan utvärderats regelbundet.

 

Information till patienterna utgör stor förbättringspotential

Vid dagens möte är det dags för utvärdering av läkarnas mål, indikatorn ”Läkarinformation till patienten”. Tove Eldh, Maria Andersson och Elisabeth Rosenlund som alla ingår i den palliativa gruppen visade upp resultaten och ledde också diskussionen kring varför indikatorn ”Läkarinformation till patienten” blivit försämrat från 43,1% till 29,7% under 2014. Målvärdet för avdelningen ligger på 65 %. Saker som diskuterades var bristen på kontinuitet, dålig dokumentation, få hjälp med identifikation mm. Vid efterlevandesamtal under 2014 har det också framkommit önskemål från närstående om avsaknaden av information kring dålig prognos tidigare under vårdförloppet.

 

Kontinuitet viktigt för att nå målen

För att komma närmre målnivåerna betonades vikten av att få kontinuitet i Palliativt Komptenscentrums besök på avdelningen en gång i veckan, vilket varit lite svårt hittills. Palliativt kompetenscentrum kan bistå med råd och stöttning i enskilda patientfall men också i dokumentationen som idag är bristfällig inom palliativ vård.

Att ändra schema framöver för att få mer kontinuitet på avdelningen (vilket saknas idag) ska också ses över.

Till sist kan också nämnas att innan mötet var slut var alla eniga i att de vill ses lite oftare för att både utvärdera insatserna och följa statistiken.

 

Fakta - så här arbetar Avdelning 3 med målstyrning

  • Avdelning 3 på Vrinnevisjukhuset tillhör medicinkliniken och har som huvudsaklig inriktning lung- njur- och endokrina sjukdomar.
  • Avdelningen har 21 vårdplatser.
  • 2013 avled 82 patienter på avdelning 3, och 2014 avled 105 patienter.
  • På avdelningen arbetar 22 sjuksköterskor, 17 undersköterskor och 4 överläkare samt läkare under AT-, och ST-utbildning.
  • Varje yrkeskategori har ansvar för olika mätindikatorer. I nuläget har undersköterskorna ansvar för indikatorn ”Avliden utan trycksår”. Detta mål (90 %) visar sig i princip vara uppnått så för dem kanske det är dags att fokusera på ett annat mål som tex ”Munhälsobedömning” där resultatet under 2014 visat på en försämring med drygt 30%.

 

Sjuksköterskorna har ansvar för indikatorn ”Utförd validerad smärtskattning”. Det nationella målvärdet är 100% medan avdelningens mål är 60%. 2014 års resultat blev 38,5% vilket innebär att det är en bit kvar.
För mer information kontakta Tove Eldh i den palliativa arbetsgruppen tove.eldh@regionostergotland.se