RCC Sydöst vision och mål

Vision: "Jag får den vård och det stöd jag behöver, när jag behöver det."

Regionalt cancercentrum sydöst ska utveckla cancervården för invånarna i Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län. Färre i sydöstra sjukvårdsregionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva och leva längre med bibehållen livskvalitet. 

Sex löften till regioninvånarna

Regionens sjukvårdsledning har avgett sex löften till patienter och invånare i den sydöstra sjukvårdsregionen:

  1. Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor (om inte annat anges i standardiserat vårdförlopp).
  2. Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice.
  3. Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan.
  4. Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god palliativ vård oavsett bostadsort.
  5. Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram.
  6. RCC Sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet.

Arbetet med att utveckla cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen sker i nära samarbete med profession, forskning, patienter och närstående.

Målområden

RCC i Samverkan har tagit fram en nationell inriktning som samlar RCC:s ståndpunkter, mål och aktiviteter – ”Vägen framåt”. Det är RCC:s gemensamma inriktning för svensk cancervård år 2020–2022. RCC Sydöst tar för närvarande fram ett regionalt tillägg till detta måldokument för att kunna arbeta mot våra sex patientlöften.