MENY

Gällande vårdprogram tjock- och ändtarmscancer

Korrigeringar i kapitel 16 2016-03-15

Sammanfattning

Screening för kolorektal cancer

Screening görs i syfte att minska dödligheten i kolorektal cancer. Allmän screening är inte införd i Sverige ännu. En screeningsstudie har tidigare startat i Stockholm–Gotlands region. Under 2014 har en nationell screeningstudie, SCREESCO, startat som inkluderar 200 000 60-åriga individer. Studien innefattar två avföringsprover år 1 och 3 och koloskopi om positivt prov eller koloskopi direkt samt en kontrollgrupp.

Utredning och tidsförlopp

Socialstyrelsen och SKL har beslutat att standardiserat vårdförlopp för kolorektal cancer ska införas med det danska ”pakkeförlöpet” som förebild. Ett underlag är utarbetat och ska implementeras 2016.

Multidisciplinär terapikonferens (MDK)

Alla individer med kolorektal cancer ska diskuteras vid multidisciplinär terapikonferens innan, ibland under, och efter behandling samt vid recidiv.

Öppen kirurgi och laparoskopisk kirurgi för kolorektal cancer

Båda accessteknikerna har likvärdiga onkologiska resultat. Socialstyrelsens riktlinjer förespråkar att laparoskopisk operation skall kunna erbjudas patienter.

Robotassisterad kirurgi för kolorektal cancer

Accesstekniken har definierats som FOU för rektalcancer i Socialstyrelsens riktlinjer 2014. Tekniken är under införande vid många centra i Sverige och med registrering i kvalitetsregister för säker utvärdering. Internationella studier pågår. Robotassisterad kirurgi vid koloncancer har för närvarande inte visats tillföra signifikanta förbättringar utöver öppen eller laparoskopisk teknik.

Neoadjuvant behandling vid rektalcancer

Behandlingsalgoritmer finns tabellerade, 9.7 Strålbehandling vid rektalcancer. Organbesparande behandling vid rektalcancer (watchful waiting) har visat att i vissa fall kan neoadjuvant behandling vara kurativ alternativt kan det kirurgiska ingreppet skjutas upp. Ett nationellt protokoll är under utarbetande och rekommendationen är att följa detta i förekommande fall och att registrera patienterna.

Adjuvant cytostatikabehandling vid kolorektal cancer

Relativ risk för recidiv efter radikal kirurgi för primär koloncancer, relativ vinst av adjuvant cytostatika, samt absolut vinst av olika cytostatikaregimer i relation till lokalt tumörstadium och riskfaktorer finns tabellerade i 9.8 Adjuvant cytostatikabehandling, tabellerna A1, A2 och A3.

Uppföljning efter kurativ kirurgi

Det vetenskapliga underlaget är bristfälligt avseende hur uppföljning ska ske avseende tidsintervall och metoder. I väntan på definitiva studieresultat rekommenderas uppföljning med CEA + DT thorax och buk efter 12 och 36 månader som standard.