Till regionspecifikt innehåll

Min vårdplan tjock- och ändtarmscancer

Min vårdplan är ett verktyg som möjliggör delaktighet och inflytande för patienten genom hela vårdförloppet. Min vårdplan tjock- och ändtarmscancer innehåller all den information som kan vara relevant för en patient med diagnosen.

Du som vårdpersonal behöver göra ett urval av innehållet och uppdatera Min vårdplan löpande så att patienten får informationen hen behöver och önskar.

Formulären i Min vårdplan är valbara. Det behöver finnas lokala rutiner för hur din verksamhet följer upp och använder patientens formulärsvar.

Erbjud patienten i första hand digitala Min vårdplan via 1177. Digitalt finns funktioner som att svara på formulär, skicka meddelanden, planeringsverktyg med mera. Saknar patienten e-legitimation kan patientinformationen skrivas ut eller skickas till tryck. Du hittar Min vårdplan tjock- och ändtarmscancer i PDF-format här på sidan.

Den senaste versionen av Min vårdplan tjock- och ändtarmscancer fastställdes 5 maj 2023. I versionsinformationen kan du se vad som har ändrats sedan föregående version.

Versionsinformation Min vårdplan tjock- och ändtarm (pdf, nytt fönster)

Behandling

Behandling av tjocktarmscancer

Behandling av ändtarmscancer

Påverkan på sexualiteten vid cancer i lilla bäckenet - kvinna

Påverkan på sexualiteten vid ändtarmscancer - man

Fertilitet vid behandling av tjock och ändtarmscancer

Målet med min behandling

Botande behandling

Konverterande behandling vid tjock och ändtarmscancer

Palliativ vård

Onkologisk behandling med palliativt syfte

Operation

Levnadsvanor inför en operation

Förberedelser inför en operation av tjock och ändtarmscancer

Operation av tjock- och ändtarmscancer

Ryggbedövning

Efter en operation av tjock och ändtarmscancer

Så sätter du dig upp efter en operation i magen

Biverkningar och komplikationer efter en operation av tjock och ändtarmscancer

Eftervård och återhämtning efter en operation av tjock- och ändtarmscancer

Sigmoideumresektion

Högersidig hemikolektomi

Vänstersidig hemikolektomi

Hartmanns operation

Kolektomi

Rektumresektion

Rektumexcision eller rektumamputation

V-Y-lambå eller gluteallambå

VRAM eller gracilislambå

Remiss till enhet för HIPEC-behandling

HIPEC-behandling

Efter HIPEC-operationen

Watch and wait – aktiv uppföljning när cancern försvunnit efter strålbehandling

Nedläggning av avlastande stomi

Stomi

Förberedelser inför en stomioperation

Stomi vid tjock- och ändtarmscancer

Stomi på tunntarmen, ileostomi

Vanliga komplikationer vid ileostomi

Stomi på tjocktarmen, kolostomi

Stomi för urin, urostomi

Vad händer efter stomioperationen

Läkemedelsbehandling

Cytostatikabehandling

Behandling mot illamående under cytostatikabehandling

Till dig som ska få läkemedelsbehandling på sjukhuset

Målriktad behandling

Behandling med blodförtunnande läkemedel

Att ta sprutor själv

Behandling med kortison

Läkemedel mot smärta

Strålbehandling

Strålbehandling 5 dagar

Strålbehandling 25–28 dagar

Biverkningar av strålbehandling av ändtarmscancer

Strålbehandling med bromsande och lindrande syfte

Annan behandling

Behandling med lokalt östrogen mot torra slemhinnor

Behandling mot erektionsproblem vid tjock- och ändtarmscancer

Infart

Central venkateter, CVK 

Perifert inlagd central venkateter, Picc-line

Subkutan venport, SVP

Kateter

Kvarliggande kateter i urinblåsan

Att ha en kvarliggande kateter i urinblåsan

Urinkateter från urinblåsan genom huden, suprapubisk kateter

Ekonomisk ersättning och bidrag

Patienthotell

Tandvård

Patientinformationen kring behandlingar i regimbiblioteket

Patientinformation om läkemedelsregimer för tjock- och ändtarmscancer, Regimbiblioteket

Stöddokument

Dokumenten är ett stöd för dig som arbetar med Min vårdplan tjock- och ändtarmscancer digitalt, via 1177.se.

För regioner eller verksamheter som vill ta fram lokala och regionala tillägg till Min vårdplan för utskrift, kan tomma mallar användas.

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Om du vill ha ett meddelande via e-post när det finns en ny version av nationell Min vårdplan, kan du anmäla dig till vårt utskick Senaste nytt från Regionala cancercentrum. Skriv in din e-post och välj "Nyheter från Samverkan" och "Min vårdplan".

Prenumerera på nyheter från RCC

Regional version av Min vårdplan

Inom vissa sjukvårdsregioner finns regionala versioner av Min vårdplan. I de fall då en regional version finns tillgänglig, hittar du den under rubriken Regionspecifikt innehåll. Den regionala versionen ska inte användas tillsammans med den nationella och kommer att tas bort när regionen gått över till den nationella versionen av Min vårdplan. Notera att det finns olika förutsättningar för hur material och bilder får användas.

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Underlag för patientinformation

Den sjukvårdsregionala informationen för Uppsala Örebro sjukvårdsregion levereras genom PDF-dokument nedan och får inte redigeras. Enda undantaget är word-dokumentet för kontaktuppgifter (kap. 1) som kan fyllas i och sparas på enheten så uppgifterna inte behöver fyllas i till varje ny patient.

Materialet kan användas i pärmen Min vårdplan, där du som vårdpersonal väljer vilka avsnitt som ska skrivas ut till patienten.

Informationen är sammanställd av Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro och är enhetlig för hela Uppsala Örebro sjukvårdsregion, detta för att patienten ska få likvärdig information oavsett vilket sjukhus man tillhör.

Materialet är granskat av professioner inom vården.

Framsida Min vårdplan cancer (pdf)

Kapitel

Materialet är uppdelat i nio kapitel nedan, därefter i ett antal avsnitt under varje kapitel. Dokument märkta med (G) innehåller generell information, och dokument märkta med (D) innehåller diagnosspecifik information.

Kapitel 1, Mötet med vården

Kapitel 2, Utredning

Kapitel 3, Undersökningar och provtagningar

Kapitel 4, Diagnos

Kapitel 5, Behandling

Kapitel 6, Cancerrehabilitering och egenvård

Kapitel 7, Praktiska råd

Kapitel 8, Mina rättigheter som patient

Kapitel 9, Uppföljning och nästa steg

RCC Stockholm Gotland arbetar tillsammans med professioner inom vården för att ta fram enhetlig behandlingsinformation som kan användas i mötet med patienten. Tanken är att patienten får likadan skriftlig information oavsett vid vilken vårdinstans behandlingen görs.

Vårdplan och behandlingsinformation till patienter med tarmcancer

Syftet med informationen är att vägleda patienten i kontakten med olika vårdgivare och att underlätta behandling och delaktighet i vården. Informationen är delvis generell för alla patienter, delvis individuell.

Användning

 1. Tryck materialet. Här kan du ladda ner de olika delarna som tryckfärdiga pdf:er och skicka till tryckeri. Många sjukhus har egna tryckerier. Annars kan du vända dig till ett annat tryckeri. Formatet på materialet är A4. Välj hålat papper.
 2. Välj ut det material som är aktuellt till just din patient.
 3. Kliniken har pärmar där du kan sätta in materialet. I pärmen kan patienten också kan samla annat material under behandlingen.
 4. Inom Region Stockholm kan pärmar beställas via MediCarrier. Förslagsvis art.nr. 92616: gaffelpärm plast med ficka på framsida och rygg, 30 mm. A4, vit.

Min vårdplan - Tarmcancer 

Huvuddokument: Min vårdplan och behandlingsinformation tarmcancer

Tilläggs sidor

Kapitel 1

Kontaktuppgifter. Wordfil som fylls av varje enhet.

Kapitel 2

Min Vårdplan

Kapitel 4, Min behandling

Operation

Operation HIPEC

Att opereras med en gluteallambå

Cytostatika

Kort strålbehandling kvinnor och män

Lång strålbehandling kvinnor och män

Strålbehandling och Capecitabine

Kapitel 7, Sjukgymnastik

Fysisk aktivitet inför och i samband med operation

Träning av muskler i bäckenbotten

Kapitel 8, Läkemedel

Central venkateter (CVK)

PICC-line

Subkutan venport (SVP)

Kapitel 9, Symptom, biverkningar och egenvård

 1. Sexuella besvär hos kvinnor efter tarmcancer
 2. Sexuella besvär hos män efter tarmcancer
 3. Ändrad avföring efter behandling av cancer
 4. Sluta röka inför operation och cancerbehandling
 5. Förmågan att lära, förstå och minnas kan påverkas
 6. Förändringar i smaken
 7. Illamående
 8. Smärta
 9. Diarrè och cytostatika
 10. Förstoppning och cytostatika
 11. Hud och slemhinnor om du får cytostatika
 12. Hud och slemhinnor om du får strålbehandling
 13. Håravfall och cytostatika
 14. Infektionskänslighet om du får cytostatika
 15. Stickningar och domningar om du får cytostatika
 16. Till dig som har risk för att utveckla lymfödem
 17. Till dig som har ett lymfödem
 18. Munvård

Kapitel 10, Kostråd

Kalorilista med vanliga livsmedel

Kapitel 11, Stomi

Ileostomi

Kolostomi

Urostomi

Kapitel 12, Stöd för närstående

Barn som närstående

Kapitel 13, ASIH och Palliativ vård

Palliativ vård

Mer information om materialet

Materialet är framtaget och granskat av olika yrkesgrupper som vårdar patienter med kolorektalcancer i Stockholm, sammanställt av Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland och granskat av den regionala vårdprogramgruppen för kolorektalcancer Stockholm – Gotland.

För synpunkter kontakta Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland, regionaltcancercentrum@sll.se 

Materialet kommer att uppdateras regelbundet och den senaste versionen finns på den här sidan under rubriken Användning.

Kontakt

Annika Sjövall

processledare

Karolinska Universitetssjukhuset

 

Lena Söderqvist

Södersjukhuset AB