MENY

Gällande vårdförlopp peniscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-11-21

Indikatorer för uppföljning av standardiserat vårdförlopp

Ledtider för nationell uppföljning

Följande ledtider används för nationell uppföljning av de standardiserade vårdförloppen.

Från

Till

Tid

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling, kirurgi: kurativt syftande kirurgi vid nationellt centrum eller lokalt efter nationell MDK*

31 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling, läkemedelsbehandling (neoadjuvant cytostatika)

27 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Behandlingsbeslut, symtomlindrande palliativ behandling eller tumör-specifik palliativ behandling**

17 kalenderdagar

* Lokalt utförd kirurgi gäller T1G1-tumörer. 

**Behandlingsbeslut ska anges som mätpunkt, men behandlingen kan avvakta tills patienten får symtom som kräver symtomlindring.

Ingående ledtider

Ledtiderna för nationell uppföljning bedöms förutsätta följande ingående tider. Syftet med sammanställningen är att göra processen överskådlig, men landstingen har endast i uppgift att följa den ledtid som anges under Ledtider för nationell uppföljning.

Från

Till

Tid

Remissbeslut vid misstanke

Besök hos urolog eller dermatolog (filterfunktion)

7 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

1 kalenderdag

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

Block A (första besök i specialiserad vård)

5 kalenderdagar

Block A (första besök i specialiserad vård)

MDK (block C inklusive block B samt svar på samtliga undersökningar)

10 kalenderdagar

MDK

Behandlingsbeslut

1 kalenderdag

Behandlingsbeslut

Start av första behandling, kurativt syftande kirurgi vid nationellt centrum

14 kalenderdagar

Behandlingsbeslut

Start av första behandling, neoadjuvant cytostatika­behandling (läkemedelsbehandling)

10 kalenderdagar

Behandlingsbeslut

Start av första behandling, palliativ

0 kalenderdagar

Remiss till PET-DT

Svar tillgängligt för remittenten

7 kalenderdagar

Biopsi

PAD-svar tillgängligt för remittenten

5 kalenderdagar

Indikatorer för nationell uppföljning

Följande indikatorer används för uppföljningen av de standardiserade vårdförloppen:

Indikator

Antal remisser (vårdbegäran) från primärvård respektive specialiserad vård som märkts med ”standardiserat vårdförlopp för peniscancer”

Andel patienter av de som anmälts till standardiserat vårdförlopp som fått diagnosen peniscancer

Andel patienter av de som fått diagnosen peniscancer som anmälts till standardiserat vårdförlopp

Indikatorer för kvalitet

Patienternas upplevelse av att utredas enligt standardiserat vårdförlopp kommer att följas och utvärderas genom PREM-enkäter.

Följande indikatorer används för uppföljningen av vårdkvaliteten enligt det nationella vårdprogrammet:

Indikator

Målvärde

Bibehållen hög täckningsgrad för primärregistrering

> 95 %

Stadieindelning av lymfkörtlar

> 90 %

Behandling av lymfkörtelmetastaser

> 90 %

Organbevarande behandling

> 90 %

Nationell multidisciplinär konferens, nationellt centrum och kontaktsjuksköterska

> 90 %

Inkludering i kliniska studier