Webbutbildning om cancer under graviditet

Utbildningen baseras på vägledningen ”Cancer under graviditet” som är framtagen av Regionalt cancercentrum i samverkan. Syftet är att öka kunskapen om vård och behandling av gravida patienter med cancer.

Cancer under graviditet är sällsynt, ungefär 120 kvinnor om året drabbas, därför är det viktigt att samla kunskap och utveckla kompetens inom området.

Utbildningen vänder sig till vårdpersonal som träffar gravida patienter med cancer. Fokus är vård och behandling under graviditeten samt tiden närmast efter förlossning.

Webbutbildning cancer under graviditet

Innehåll

Utbildningen baseras på patientens, närståendes och vårdpersonalens perspektiv och består av fyra delar:

1. Introduktion
2. Behandling och utredning under graviditet
3. Handläggning och bemötande
4. Patientberättelser från verkligheten

Utbildningen ger inte tillräckligt underlag för att planera utredning eller ge behandling, men kan ge en överblick och fungera som utgångspunkt för vidare kunskapssökning.

För detaljerad information hänvisas du i utbildningen till riktlinjer och de diagnosspecifika vårdprogrammen.

Utbildningen går att genomföra flera gånger.