Till regionspecifikt innehåll

Cancer utan känd primärtumör, CUP

Cancer utan känd primärtumör (CUP) kallas det vid fynd av en eller flera metastasmisstänkta förändringar där primärtumören inte är känd och där det inte finns kliniska symtom eller fynd som tyder på organspecifik cancertyp. CUP är ovanligt. Endast 1–3 procent av alla som drabbas av cancer får diagnosen CUP. I Sverige rör det sig om omkring 800 personer per år.

Medianåldern vid diagnos är ca 60–70 år, två tredjedelar är mellan 50 och 79 år och en fjärdedel är äldre.

Prognosen är överlag dyster med en medianöverlevnadstid på 9-12 månader. Samtidigt är det viktigt att komma igång att drygt 10 procent blir långtidsöverlevare och att några patienter till och med kan botas. Det är således viktigt med snar och adekvat utredning för att identifiera de undergrupper som har chans till lång överlevnad.

Om patienterna inte tillhör dessa relativt gynnsamma undergrupper bör utredning samt behandling ställas i nära relation till möjlig patientnytta för att inte ytterligare belasta den ofta svårt sjuka patienten, som oftast har multipla omvårdnads- och rehabiliteringsbehov.

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Sjukvårdsregional vårdprocess för cancer utan känd primärtumör (CUP)

Vårdprocessen arbetar för att förbättra utredning, behandling och omvårdnad av patienter med cancer utan känd primärtumör, i hela norra sjukvårdsregionen.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med att:

 • Införa multidisciplinär konferens (MDK).
 • Processerna ska fungera lika bra i de fyra Norrlandsregionerna.
 • Införa kontaktsjuksköterskor.
 • Delta i revidering av det nationella vårdprogrammet.

Patientinformation om CUP

Cancer utan känd primärtumör, 1177 Vårdguiden

Processplan för CUP i norr

Processplanen beskriver processen utifrån ett patientperspektiv och definierar viktiga målnivåer för att kunna följa och utveckla processen under de närmaste åren. Den är även ett underlag för Norra sjukvårdsregionens cancerplan, 2022–2024.

Processplan CUP (pdf, nytt fönster)

Övriga processplaner finner du under respektive diagnos samt samlade på sidan Strategisk utvecklingsplan.

Strategisk utvecklingsplan

Sjukvårdsregional processledare

Sara Sjöström

processledare, onkolog, överläkare

Norrlands universitetssjukhus

Processledare

Hanna Carstens

onkolog

Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Regional patientprocessledare

Kristina Arnljots

regional patientprocessledare okänd primärtumör (CUP)

Skånes Universitetssjukhus

Regional vårdprocess okänd primärtumör (CUP)

Vårdprocessen arbetar för att förbättra utredning, behandling och omvårdnad av patienter med okänd primärtumör.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med:

 • Deltar i revidering av det nationella vårdprogrammet.
 • Införande av multidisciplinär teamkonferens (MDK).
 • Införande av kontaktsjuksköterska.

Stöd vid information till patienter

Ladda ner informationsbladet "Till dig som har fått cancer med okänd primärtumör" (pdf)

Informationsbladet innehåller följande information

 • Vad betyder cancer med okänd primärtumör?
 • Varför kan man inte hitta primärtumören?
 • Hur kan man behandla min cancer?
 • Vad händer nu?
 • Vart kan jag vända mig?

Regional processägare

porträtt

Sofia Ekdahl

regional processledare för cancer utan känd primärtumör

Östra sjukhuset, Göteborg

Regionalt stödteam

porträtt

Sandra Häggander

utvecklingsledare

RCC Väst