MENY

Gällande vårdförlopp neuroendokrina buktumörer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2017-10-31

Utredning och beslut om behandling

Utredningsförlopp

Vid säkerställd NEC eller binjurebarkcancer ska behandling ges skyndsamt oavsett om alla steg i utredningen är genomförda.

Block A

Block B

Planering av utredning, ev. vid MDK

Biokemisk utredning (5-HIAA kan i förekommande fall mätas i blod)

Block C

Block D

Granskning av tidigare bilddiagnostik

PET-DT för somatostatinreceptorstatus

FDG-PET-DT vid misstanke om NEC

EUS vid misstanke om t.ex. duodenal-, pankreas- eller ventrikel-NET

Ev. kompletterande bilddiagnostik

Biopsi med histopatologi, med relevant immunhistokemi, bedömd av endokrinpatolog

Block E

Block F

Sammanvägd klinisk bedömning

MDK för behandlingsrekommendation

 

Resultat av utredningarna

Åtgärd

Behandlingskrävande NET

Behandlingsbeslut tillsammans med patienten

Säkerställd NEC eller binjurebarkcancer

Starta behandling skyndsamt oavsett om alla steg i utredningen är genomförda. Behandlingen bör starta innan MDK om den innebär fördröjd behandlingsstart.

Patienten bedöms vara färdigbehandlad i.o.m. utredningen

Det standardiserade vårdförloppet avslutas (med kod Ingen ytterligare åtgärd) och patienten planeras ev. för uppföljning

Misstanke om diagnos som inte omfattas av det standardiserade vårdförloppet

Det standardiserade vårdförloppet avslutas och patienten remitteras ev. till relevant enhet för utredning

Multidisciplinär konferens (MDK)

Följande funktioner ska medverka vid MDK:

  • ansvarig specialist för medicinsk behandling (t.ex. internmedicinare/onkolog)
  • kirurg
  • patolog
  • radiolog
  • ev. nuklearmedicinare
  • kontaktsjuksköterska
  • koordinatorsfunktion.

Klassifikation och beslut om behandling

Beslut om behandlingsrekommendation ska fattas vid MDK. Tumören ska klassificeras enligt senaste TNM-klassifikation. WHO-grad ska bedömas inför beslut om behandling.

Behandlingsbeslut ska fattas tillsammans med patienten och tillsammans med närstående om patienten önskar det.

Omvårdnad, rehabilitering och understödjande vård

Patienten ska tilldelas en namngiven kontaktsjuksköterska senast i samband med att utredningen startar.

Kontaktsjuksköterskan ska arbeta enligt nationell arbetsbeskrivning vilket bl.a. innebär att ansvara för att Min vårdplan upprättas och uppdateras, samt för aktiva överlämningar.

Kontaktsjuksköterskan ska vid behov kunna förmedla kontakt med

  • dietist
  • enhet för psykosocialt stöd.

Rehabilitering och palliativa insatser bör övervägas tidigt i sjukdomsprocessen, se det nationella vårdprogrammet för rehabilitering och det nationella vårdprogrammet för palliativ vård. Kontakt med dietist ska etableras tidigt. Patienter ska uppmanas att avstå från rökning, och erbjudas professionell hjälp att klara detta.

Kommunikation och delaktighet

Alla beslut om utredning och behandling ska ske i samråd med patienten, och även med de närstående om patienten önskar. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Patienten ska informeras i enlighet med patientlagen (kapitel 3), vilket bl.a. innebär att ge information om vilka behandlingsstrategier som kan vara aktuella och vilken strategi man rekommenderar, inklusive behandlingens syfte och biverkningar. 

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.