MENY

Gällande vårdförlopp levercancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-09-11.

Indikatorer för uppföljning av standardiserat vårdförlopp

Ledtider för nationell uppföljning

Följande ledtider används för nationell uppföljning av de standardiserade vårdförloppen.

Från

Till

Tid

Basutredning

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling, läkemedel (systemisk cytostatikabehandling)

29 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling, kirurgi eller annan tumörspecifik lokalbehandling

36 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling, palliativ symtomlindrande*

22 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling, exspektans**

22 kalenderdagar

Utökad utredning

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling, läkemedel (systemisk cytostatikabehandling)

36 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling, kirurgi eller annan tumörspecifik lokalbehandling

43 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling, transplantation***

55 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling, exspektans**

29 kalenderdagar

Tiderna för tumörspecifik behandling (kirurgi och läkemedelsbehandling) gäller vid såväl kurativ som palliativ intention.

*När beslut tas om att inte ge tumörspecifik behandling utan enbart palliativ symtomlindrande behandling avslutas det standardiserade vårdförloppet med koden Start av första behandling, palliativ. Behandlingsbeslutet tillsammans med patienten ska anges som mätpunkt. De symtomlindrande insatserna bör dock inledas redan under utredningen.

**Behandlingen ”exspektans” används i detta vårdförlopp för patienter som diagnosticeras med premaligna tillstånd som inte ska föranleda tumörspecifik behandling utan följas enligt det nationella vårdprogrammet. Behandlingsbeslutet tillsammans med patienten ska anges som mätpunkt.

*** Som start av första behandling vid transplantation anges datumet då patienten sätts upp på väntelista för transplantation. 

Ingående ledtider

Ledtiderna för nationell uppföljning bedöms förutsätta följande ingående tider. Syftet med sammanställningen är att göra processen överskådlig, men landstingen har endast i uppgift att följa den ledtid som anges under Ledtider för nationell uppföljning.

Från

Till

Tid

Remissbeslut vid misstanke

Remissankomst bilddiagnostik (filterfunktion)

1 kalenderdag

Remissankomst bilddiagnostik (filterfunktion)

Svar till remittenten

10 kalenderdagar

Svar till remittenten

Information till patienten
samt
beslut välgrundad misstanke

3 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

1 kalenderdag

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

Första besök i specialiserad vård (block A)

7 kalenderdagar

Första besök i specialiserad vård (block A)

MDK (block B)

7 kalenderdagar

MDK (block B), ej block C, D eller E

Beslut om behandling

7 kalenderdagar

MDK (block B), inkl. block C och/eller D

Beslut om behandling

14 kalenderdagar

MDK (block B), inkl. block E

Beslut om behandling

40 kalenderdagar

Beslut om behandling

Start av första behandling, systemisk cytostatikabehandling

7 kalenderdagar

Beslut om behandling

Start av första behandling, kirurgi eller annan tumörspecifik lokalbehandling (t.ex. TACE eller ablation)

14 kalenderdagar

Ultraljudsledd biopsi, mellannål

Svar till remittenten

7 kalenderdagar

MDK (block B)

Besked om behandlings­rekommendation till patienten

3 kalenderdagar

Indikatorer för nationell uppföljning

Följande indikatorer används för uppföljningen av de standardiserade vårdförloppen:

Indikator

Antal remisser (vårdbegäran) från primärvård respektive specialiserad vård som märkts med ”standardiserat vårdförlopp för primär levercancer”

Andel patienter av de som anmälts till standardiserat vårdförlopp som fått diagnosen primär levercancer

Andel patienter av de som fått diagnosen primär levercancer som anmälts till standardiserat vårdförlopp

Indikatorer för kvalitet

Patienternas upplevelse av att utredas enligt standardiserat vårdförlopp kommer att följas och utvärderas genom PREM-enkäter.

Följande indikatorer används för uppföljningen av vårdkvaliteten enligt det nationella vårdprogrammet:

Indikator

Målvärde

Andel som finns registrerade i SweLiv i jämförelse med fall som anmälts till cancerregistret

> 90 %

Relativ tvåårsöverlevnad vid kurativt syftande behandling

> 75 %

Relativ ettårsöverlevnad efter diagnos för aktivt palliativt behandlade

> 50 %

Andel av de patienter där HCC upptäcks vid surveillance, som planeras för potentiellt kurativ behandling (resektion, ablation eller transplantation)

> 50 %