Till regionspecifikt innehåll

Cancer i lever, gallvägar och gallblåsa

Varje år diagnostiseras omkring 550 fall av primär levercancer och 350 fall av cancer i gallblåsan och gallvägarna i Sverige. Det är även vanligt att patienter med andra cancerdiagnoser får metastaser i levern – betydligt fler än de som har primär levercancer.

Primär levercancer är vanligare bland äldre och kirurgi används i huvudsak i kurativt syfte. Den totala femårsöverlevnaden är 25 procent. Levercancer är vanligare bland män än bland kvinnor. Tumören upptäcks ibland då levern undersöks på grund av ökad risk för cancer vid underliggande leversjukdom. Symptomen kommer ofta i ett sent skede och kan till exempel vara diffusa smärtor i buken, illamående, trötthet och viktnedgång.

Om cancern kan opereras och inte har spridit sig utanför levern överlever de flesta. I vissa fall ges livsförlängande behandling i form av cellgifter, som ges som kemoembolisering direkt in i levern, eller som medicinsk behandling. 

Cancer i gallblåsa är vanligare bland kvinnor och upptäcks ibland i samband med att gallblåsan tas bort på grund av gallstenssjukdom. Cancer i gallvägarna är vanligare bland män, och vanliga symptom för både cancer i gallblåsa och gallgång är smärtor i buken, viktnedgång och gulsot i de fall cancern täpper igen gallgångarna.

Sjukdomen behandlas oftast med kirurgi. Kirurgi som syftar till en botande behandling är ofta omfattande. Det kan innebära att man opererar bort delar av levern, gallvägar och närliggande lymfkörtlar. Eftersom enbart en mindre andel kan behandlas med kurativ intention är femårsöverlevnaden under 20 procent. Liksom vid levercancer är 75 procent av dem som insjuknar 65 år eller äldre.

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Lever-, gallvägs- och gallblåsecancer i Mellansverige

RCC Mellansverige organiserar både en sjukvårdsregional vårdprocessgrupp och ett sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk inom lever-, gallvägs- och gallblåsecancer.

Läs mer via länkarna nedan.

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp

Sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk

Nutritionsomhändertagande Mellansverige

Här kan du ta del av en sammanställning av nutritionsbehandlingen vid cancer i lever, gallgångar eller gallblåsa vid sjukhusen inom Sjukvårdsregion Mellansverige.

Nutrtionsomhändertagande vid cancer i lever-galla, Dietisterna inom Mellansverige (pdf, nytt fönster)

Sjukvårdsregional vårdprocess

Den sjukvårdsregionala vårdprocessen arbetar för att förbättra utredningsgång, behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter i norra sjukvårdsregionen.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med att:

 • Strukturera och förbättra vår regionala MDK.

Vård och behandling

Onkologiska kliniker finns i Umeå och Sundsvall, och på dessa ges både cytostatikabehandling och strålbehandling. Cytostatikabehandling ges på de flesta sjukhus i Norra regionen. Konsultverksamhet med onkologer från Umeå och Sundsvall förekommer i Örnsköldsvik, Östersund och Sunderbyn.

All kurativ kirurgi sker vid NUS, Umeå.

Regional cancerplan

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdsregionen, 2019–2021, har en bilaga om tumörer i övre mag- och tarmkanalen.

Bilaga 2Z Regional cancerplan, övre mag- och tarmkanalen (pdf)

Sjukvårdsregional processledare

porträtt

Bengt Wallner

kirurg, processledare ÖGI

Norrlands universitetssjukhus

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Cancerplanens regionala fokusområden under 2020 för lever-gallaprocessen

Regional processledare

Anders Jansson

överläkare

Karolinska Universitetssjukhuset

Berit Sunde

universitetssjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset

.

Regional patientprocessledare

Caroline Williamsson

regional patientprocessledarelever pankreas och gallvägar

 

 

 

Margareta Heby

regional patientprocessledare lever, pankreas, gallvägar

Skånes universitetssjukhus

Sydöstra sjukvårdsregionens riktlinjer för onkologisk behandling av gallvägscancer:

 

Kontakt

Kristina Hasselgren

processledare, kirurg

Region Östergötland

Regional vårdprocess cancer i lever, gallvägar och gallblåsa

Genom samverkan vill vi förbättra patientens väg till vård i Västra sjukvårdsregionen.

 • Standardiserade vårdförlopp (SVF) sysselsätter SVF grupper på sjukhusen som arbetar för att lokalt förbättra utredning och omhändertagande.
 • Att förbättra dialogen i regionen mellan vårdgivare på Sahlgrenska och sjukhus, genom årliga dialogmöten och genom gemensamma workshops.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

 • Att utveckla regional hepatobiliär multidisciplinär behandlingskonferens (HBMDK)
 • En omfattande uppdatering av nationellt vårdprogram för levercellscancer respektive nationellt vårdprogram för gallblåse- och gallvägscancer som sedan ska implementeras i västra sjukvårdsregionen

Utredning och behandling i Västra sjukvårdsregionen

Utredning av misstänkt cancer i lever, gallvägar och gallblåsa sker inom ramen för SVF, och regionens sjukhus ansvarar för primärt omhändertagande och information. Behandling beslutas efter videobaserad regional multidisciplinär teamkonferens som genomförs varje vecka. Kirurgisk behandling (transplantation, resektion och ablation) och så kallad kemoembolisering  är centraliserad till transplantationscentrum, liksom onkologisk behandling vid levercancer är centraliserad till Sahlgrenskas onkologer. Onkologisk behandling av gallvägscancer sker vid regionens olika enheter för kemoterapi. 

Patient- och närståenderepresentanter

Har du erfarenhet av levercellscancer eller gallblåse- och gallvägscancer som patient eller närstående? Vill du vara delaktig i vår sjukvårdsregionala process? Hör av dig till utvecklingsledare enligt nedan.

Regional processägare

porträtt

Malin Sternby Eilard

leverkirurg, regional processledare cancer i lever, gallblåsa och gallvägar

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Regionalt stödteam

porträtt

Catarina Åsberg

T f enhetschef vårdutveckling

RCC Väst

 

porträtt

Lina Zachrisson

administrativ koordinator

RCC Väst

 

porträtt

Statistiker

Regional support, RCC Väst

Patientrepresentant

Sten B Carlson

patient- och närståendeföreträdare

patientföreningen PALEMA