MENY

Gällande vårdförlopp livmoderkroppscancer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2017-02-02

Indikatorer för uppföljning av standardiserat vårdförlopp

Ledtider för nationell uppföljning

Följande ledtider används för nationell uppföljning av det standardiserade vårdförloppet.

Patientgrupp

Från

Till

Tid  

Primär kirurgi

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling

32 kalenderdagar

Primär strål- eller läkemedelsbehandling

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling

39 kalenderdagar

Palliativ symtom­lindrande behandling när tumörspecifik behandling inte är aktuell*

Beslut välgrundad misstanke

Behandlingsbeslut (kodas som start av första behandling)

25 kalenderdagar

* När beslut tas om att ingen tumörspecifik behandling ska ges avslutas det standardiserade vårdförloppet med koden Start av första behandling, palliativ. De palliativa insatserna bör dock inledas redan under utredningen.

Ovanstående ledtider gäller såväl kurativ som palliativ tumörspecifik behandling. Start av första behandling kan innebära kirurgi, läkemedelsbehandling, strålbehandling eller symtomlindrande behandling.

Ingående ledtider

Ledtiderna för nationell uppföljning bedöms förutsätta följande ingående ledtider. Syftet med sammanställningen är att göra processen överskådlig, men landstingen har endast i uppgift att följa den ledtid som anges under Ledtider för nationell uppföljning.

Från

Till

Tid  

Remissbeslut vid misstanke

Remissankomst (filterfunktion)

3 kalenderdagar

Remissankomst (filterfunktion)

Besök hos gynekolog (filterfunktion) – beslut välgrundad misstanke

7 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Block B (PAD-besked till patienten)

9 kalenderdagar

Block B (PAD-besked till patienten)

Block C (remissgranskning på kvinnoklinik)

2 kalenderdagar

Block C (remissgranskning på kvinnoklinik)

Behandlingsbeslut med patienten

14 kalenderdagar

Behandlingsbeslut med patienten

Start av första behandling, kirurgi

7 kalenderdagar

Behandlingsbeslut med patienten

Start av första behandling, strål- eller läkemedelsbehandling

14 kalenderdagar

Kirurgi

PAD-svar till remittenten

10 kalenderdagar

Indikatorer för nationell uppföljning

Följande indikatorer används för uppföljningen av det standardiserade vårdförloppet:

Indikator

Antal remisser (vårdbegäran) från primärvård respektive specialiserad vård som märkts med ”standardiserat vårdförlopp för livmoderkroppscancer”

Andel patienter av de som anmälts till standardiserat vårdförlopp som fått diagnosen livmoderkroppscancer

Andel patienter av de som fått diagnosen livmoderkroppscancer som anmälts till standardiserat vårdförlopp

Indikatorer för kvalitet

Patienternas upplevelse av att utredas enligt standardiserat vårdförlopp kommer att följas och utvärderas genom PREM-enkäter.

Följande indikatorer används för uppföljningen av vårdkvaliteten enligt det nationella vårdprogrammet:

Indikator

Målvärde

Täckningsgrad i det nationella kvalitetsregistret

Andel anmälda > 95 % inom 2 år

Relativ 5-årsöverlevnad

> 84 % (alla stadier)

Andel PAD bedömd av referenspatolog

> 50 %

Andel patienter som opererats med medverkan av erfaren tumörkirurg

100 % vid endometrie­cancer av prognostisk högrisktyp

Andel patienter som avlidit i behandlingskomplikation

< 3 %

Andel patienter med endometriecancer av prognostisk högrisktyp där beslut fattats om pelvin respektive paraaortal lymfkörtelutrymning som också genomgått detta

> 90 % respektive 80 %

Tillgång till namngiven kontaktsjuksköterska (utvecklingsindikator)

100 %