MENY

Gällande vårdprogram äggstockscancer

Fastställd av Regionala cancercentrum i samverkan 2015-06-04

8. Omvårdnad

8.1 Kontaktsjuksköterska

Den nationella cancerstrategin styrker att varje patient ska erbjudas en kontaktperson på den cancervårdande kliniken med syfte att förbättra informationen och kommunikationen mellan patienten och vårdenheten, och stärka patientens möjligheter till delaktighet i vården [238]. Sedan 2010 finns en lagstadgad rätt till fast vårdkontakt [239].

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har enats om en gemensam generell beskrivning av kontaktsjuksköterskans roll och funktion. Enligt den är kontaktsjuksköterskan en tydlig kontaktperson i sjukvården, med ett övergripande ansvar för patienten och de närstående. Beskrivningen togs fram inom projektet Ännu bättre cancervård och finns i projektets slutrapport [240]. Beskrivningen citeras här i sin helhet:

Kontaktsjuksköterskan 

 • är tydligt namngiven för patienten 
 • har speciell tillgänglighet och kan hänvisa till annan kontakt när han/hon inte är tillgänglig 
 • informerar om kommande steg 
 • förmedlar kontakt med andra yrkesgrupper utifrån patientens behov 
 • ger stöd till patienten och närstående vid normal krisreaktion 
 • vägleder till psykosocialt stöd vid behov 
 • säkerställer patientens delaktighet och inflytande i sin vård 
 • bevakar aktivt ledtider. 

Kontaktsjuksköterskan har dessutom 

 • ett tydligt skriftligt uppdrag 
 • kunskaper som regleras av innehåll och avgränsningar i varje patientprocess 
 • ansvar för att en individuell skriftlig vårdplan upprättas (även om den kan upprättas av andra) 
 • ansvar för aktiva överlämningar till en ny kontaktsjuksköterska 
 • uppgiften att delta i multidisciplinära ronder/möten.” 

Att patienten har erbjudits en namngiven kontaktsjuksköterska ska dokumenteras i patientens journal och om möjligt registreras i kvalitetsregister. 

Kontaktsjuksköterskans roll och funktion ska utgå från den nationella beskrivningen men anpassas specifikt efter den process det gäller. Varje vårdenhet ska förtydliga hur kontaktsjuksköterskans uppdrag ska uppfyllas. Kontaktsjuksköterskan har en central roll för rehabiliteringen, se Min Vårdplan och kapitel 14.  

Kontaktsjuksköterskan ska vara tillgänglig oavsett i vilket skede i sjukdomsförloppet patienten befinner sig. Detta innebär att patienten kan behöva en kontaktsjuksköterska på flera olika kliniker under behandlingsperioden. Finns misstanke om ovarialcancer när patienten läggs in för primärkirurgi är det en fördel om den sköterska som skriver in patienten också är den som kommer att bli kontaktsjuksköterska. Kontaktsjuksköterskan har den samordnande funktionen i vårdkedjan och ansvarar för aktiva överlämningar. Hon eller han är med vid diagnosbesked, informerar om fortsatt behandling och ser till att förmedla stöd och insatser till patient och närstående efter behov. Hon eller han samordnar vårdplanering för patienter som behöver fortsatt omvårdnad efter utskrivningen och bevakar ledtider.

Kontaktsjuksköterskan ger muntlig och skriftlig information om preoperativa förberedelser, planerade kirurgiska ingrepp och postoperativ omvårdnad.

För patienter som remitteras från hemortssjukhuset till ett gynekologiskt tumörkirurgiskt centrum får man i de regionala vårdprocesserna upprätta en fungerande vårdkedja. Patienten ska då ha en kontaktsjuksköterska på hemortssjukhuset som kan koordinera vårdkedjan. Patienten ska alltid veta vart och till vem hon kan vända sig till.

Inför att patienten ska börja cytostatikabehandling informerar kontaktsjuksköterskan muntligt och skriftligt om den onkologiska behandlingsplanen och vanliga biverkningar av den planerade behandlingen. Det är en fördel om en närstående är med vid ett sådant informationssamtal.

Det är eftersträvansvärt att kontaktsjuksköterskan samt övriga sjuksköterskor som vårdar patienter med ovarialcancer har specialistutbildning i onkologi. Vården av kvinnor med ovarialcancer är avancerad och det krävs specialistkompetens för att kunna minska risken för biverkningar, utöva kvalificerad onkologisk omvårdnad och ge ett psykosocialt stöd. 

8.2 Min vårdplan

En individuell skriftlig vårdplan, kallad Min vårdplan, ska tas fram för varje patient med cancer. Det framgår i den nationella cancerstrategin för framtiden [238] och i de patientcentrerade kriterierna som ska utmärka ett regionalt cancercentrum.

Min vårdplan är ett samlat dokument som ska uppdateras kontinuerligt. Namnet Min vårdplan tydliggör att vårdplanen skrivs för och med patienten. 

Min vårdplan ska innehålla:

 • kontaktuppgifter till läkare, kontaktsjuksköterska och kurator samt andra viktiga personer
 • tider för undersökningar och behandlingar samt en beskrivning av när olika åtgärder ska ske
 • stöd, råd och åtgärder under behandling och rehabilitering
 • svar på praktiska frågor och på vad patienten kan göra själv
 • information om patientens rättigheter, t.ex. rätten till second opinion
 • efter avslutad behandling: tydlig information om hur den fortsatta uppföljningen ser ut, t.ex. vem patienten ska vända sig till
 • efter avslutad behandling: en sammanfattning av vården som beskriver vad patienten har varit med om och vad som är viktigt att tänka på
 • rehabiliteringsåtgärder.