MENY

Gällande vårdförlopp äggstockscancer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2015-12-21

Utredning och beslut om behandling

Utredningsförlopp

Patienten ska bokas på block A, B och D (MDK).

 
Block A

Undersökningar med svar tillgängligt vid block B:

Hb, LPK, TPK

Natrium, kalium, kreatinin och albumin

CA 125, CEA, CA 19-9 

Kontrastförstärkt DT buk och thorax.

Vid kontraindikation mot kontrastmedel kan MR eller PET-DT vara ett alternativ.

Block B

Anamnes inkl. cancerärftlighet och gynekologisk anamnes

Klinisk undersökning, inkl. värdering av funktionsstatus och samsjuklighet

Gynekologisk undersökning med vaginalt ultraljud och per rektumundersökning

Värdering av fysisk prestationsförmåga (t.ex. med arbetsprov, EKG, UKG, spirometri, nutritionsstatus)

Anestesibedömning med ASA-klassificering

Block C

Ascites: Laparocentes med cytologi

Pleuravätska: Pleuratappning med cytologi

Förstorade lymfkörtlar eller andra tecken på spridning: Vävnadsprov med PAD

Kompletterande bilddiagnostik, t.ex. MR, PET-DT 

Kompletterande differentialdiagnostik, t.ex. koloskopi, gastroskopi, mammografi, leverprover 

Kvinnor yngre än 40 år: AFP, beta-hCG, kalcium, inhibin, AMH, eventuellt serumprov för frysning

Block D

MDK

 

   

Resultat av utredningarna 

Åtgärd

Fortsatt misstanke om äggstockscancer.

Relevanta delar av block C utförs samt block D (MDK). Därefter behandlingsbeslut med patienten.

Misstanke om annan cancerdiagnos, men misstanken om äggstockscancer kan inte avskrivas

Relevanta delar av block C utförs.

 

Misstanke om äggstockscancer kan avskrivas.

Besked om resultat av utredningen. Patienten remitteras ev. till annan relevant enhet. Därefter avslutas det standardiserade vårdförloppet.

Multidisciplinär konferens (MDK)

Följande funktioner ska medverka vid MDK (minst tre specialistfunktioner):

 • specialist i gynekologisk tumörkirurgi
 • specialist i gynekologisk onkologi 
 • radiolog med kompetens inom gynekologisk bilddiagnostik
 • patolog med kompetens inom gynekologisk patologi
 • vid behov annan specialistkompetens
 • koordinatorsfunktion
 • kontaktsjuksköterska.

Beslut om behandling

Beslut om behandlingsrekommendation ska fattas vid MDK. 

Behandlingsbeslut ska fattas tillsammans med patienten och tillsammans med närstående om patienten önskar det.

Omvårdnad, rehabilitering och understödjande vård

Patienten ska tilldelas en namngiven kontaktsjuksköterska i samband med block A.

Kontaktsjuksköterskan ska arbeta enligt nationell arbetsbeskrivning, vilket bl.a. innebär att ansvara för att Min vårdplan upprättas och uppdateras, samt för aktiva överlämningar. 

Kontaktsjuksköterskan ska vid behov förmedla kontakt med 

 • psykosocialt stöd
 • existentiellt stöd
 • dietist
 • stomiterapeut
 • företrädare för specialiserad palliativ vård.

Rehabilitering och palliativa insatser bör övervägas tidigt i sjukdomsprocessen.

Kvinnor i fertil ålder ska få information om hur behandlingen kommer att påverka fertiliteten och om det är relevant erbjudas kontakt med en reproduktionsmedicinsk enhet. 

Kontaktsjuksköterskan ska särskilt uppmärksamma minderåriga barn som anhöriga.

Patienter ska uppmanas att avstå från rökning samt vara måttfulla i sin alkoholkonsumtion före operation, och erbjudas professionell hjälp att klara detta.  

Kommunikation och delaktighet

Alla beslut om utredning och behandling ska ske i samråd med patienten, och även med närstående om patienten önskar det. 

Patienten ska informeras i enlighet med patientlagen, vilket bl.a. innebär att ge information om vilka behandlingsstrategier som kan vara aktuella, inklusive behandlingens syfte och biverkningar. 

Patienten bör informeras om hur sjukdomen och behandlingen påverkar sexualiteten och samlivet.

Patienten ska anmälas till det nationella kvalitetsregistret efter att ha fått information om det.

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.