MENY

Gällande vårdförlopp äggstockscancer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2015-12-21

Indikatorer för uppföljning

Ledtider för nationell uppföljning

Följande ledtider används för nationell uppföljning av de standardiserade vårdförloppen:

Behandlings-typ Från Till Tid

Kirurgi

Beslut välgrundad misstanke

Start av behandling

24 kalender-dagar 
Läkemedel (neoadjuvant eller primärt palliativt)

Beslut välgrundad misstanke

Start av behandling

22 kalender-dagar

Ovanstående ledtider gäller såväl kurativ som palliativ tumörspecifik behandling.

 

Ingående ledtider

Ledtiderna för nationell uppföljning bedöms förutsätta följande ledtider: 

Från Till Tid

Remissbeslut vid misstanke

Remissankomst (filterfunktion)

3 kalender-dagar 

Remissankomst (filterfunktion)

Besök hos gynekolog (filterfunktion)

7 kalender-dagar

Beslut välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke – remiss mottagen 1 kalender-dag 

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

Block B (första besök i specialiserad vård) kalender-dagar 

Block B

 MDK kalender-dagar 

MDK

Beslut om behandling 1 kalender-dag 

Beslut om behandling

Start av första behandling, kirurgi kalender-dagar 

Beslut om behandling

Start av första behandling, läkemedel (neoadjuvant eller primärt palliativt) 

7 kalender-dagar  

Kirurgi

PAD-svar till remittenten 10 kalender-dagar 
Kirurgi Postoperativ medicinsk onkologisk behandling 21 kalender-dagar  

Ovanstående ledtider gäller såväl kurativ som palliativ tumörspecifik behandling.

Indikatorer för nationell uppföljning

Följande indikatorer används för uppföljningen av de standardiserade vårdförloppen:

Indikator

Antal remisser (vårdbegäran) från primärvård respektive specialiserad vård som märkts med ”standardiserat vårdförlopp för äggstockscancer”.

Andel patienter av de som anmälts till standardiserat vårdförlopp som fått diagnosen äggstockscancer.

Andel patienter av de som fått diagnosen äggstockscancer som anmälts till standardiserat vårdförlopp.

Indikatorer för kvalitet

Patienternas upplevelse av att utredas enligt standardiserat vårdförlopp kommer att följas och utvärderas genom PREM-enkäter.

Följande indikatorer används för uppföljningen av vårdkvaliteten enligt det nationella vårdprogrammet:

Indikator Målvärde

Relativ 5-årsöverlevnad

> 44 % 

Andel patienter som preoperativt bedömts på MDK enligt kriterier i nationellt vårdprogram

> 90 %

Tillgång till kontaktsjuksköterska

100 %

Andel patienter som opererats med deltagande av tumörkirurg

100 % 

Andel PAD bedömda av referenspatolog

100 %

Andel patienter där behandling planerats inom ramen för EPN-godkänd klinisk studie

> 10 %

 

Andel patienter som avlidit i behandlingskomplikation

< 3 %

Andel patienter med stadium II–IV som är kliniskt tumörfria efter primär behandling

> 75 % 

Andel patienter med tidig ovarialcancer (stadium I) som genomgått optimal stadieindelning inkluderande lymfkörtelutrymning och systematiska biopsier

> 80 % 

Andel primäropererade patienter med epitelial ovarialcancer stadium IIIc

 > 60 %

Andel primäropererade patienter med epitelial ovarialcancer stadium IIIc opererade till makroskopisk tumörfrihet

> 50 %