MENY

Gällande vårdförlopp bukspottkörtelcancer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2018-06-19.

Utredning och beslut om behandling

Utredningsförlopp

Block A

Block B

DT pankreas och thorax

Operabilitetsbedömning enligt nationellt vårdprogram

MDK

Block C

Block D

Kompletterande diagnostik, t.ex.:

- Förnyad klinisk operabilitetsbedömning

- Klinisk fysiologi

- Förnyad bilddiagnostik: MRT, EUS (endoskopisk ultraljudsundersökning)

- Stent

Vävnadsdiagnostik inför cytostatikabehandling enligt nationellt vårdprogram.

Ev. Nationell MDK (vid artärengagemang eller utbrett venengagemang)

Ev. tumörmarkör

 

Resultat av block A

Åtgärd

Misstanke om malign eller premalign tumör kvarstår.

Block B utförs.

Malign tumör kan uteslutas.

Det standardiserade vårdförloppet avslutas.

Misstanke om diagnos som inte omfattas av det standardiserade vårdförloppet.

Det standardiserade vårdförloppet avslutas och patienten remitteras ev. till relevant enhet för utredning.

 

Resultat av block B

Åtgärd

Kurativt syftande kirurgi är aktuell.

Behandlingsbeslut.

Kurativt syftande kirurgi kan vara aktuell men kompletterande utredning behövs.

Block C utförs följt av behandlingsbeslut eller block D.

Cytostatikabehandling är aktuell men operation är inte aktuell i nuläget.

Block D utförs.

Palliativ symtomlindrande behandling är aktuell.

Behandlingsbeslut.

Diagnos som inte omfattas av det standardiserade vårdförloppet.

Det standardiserade vårdförloppet avslutas och patienten remitteras ev. till relevant enhet för utredning.

Resultat av block D

Åtgärd

Positivt fynd av pankreascancer eller periampullär cancer.

Behandlingsbeslut.

Negativt/inkonklusivt fynd.

Block D upprepas högst 2 gånger, därefter behandlingsbeslut.

Diagnos som inte omfattas av det standardiserade vårdförloppet.

Det standardiserade vårdförloppet avslutas och patienten remitteras ev. till relevant enhet för utredning.

Multidisciplinär konferens (MDK)

Följande funktioner ska medverka vid MDK:

  • pankreaskirurg
  • radiolog inom området
  • onkolog inom området
  • kontaktsjuksköterska
  • föredragande med kännedom om patienten
  • koordinatorsfunktion
  • vid behov patolog
  • vid behov palliativ kompetens
  • vid behov andra kompetenser.

Klassifikation och beslut om behandling

Beslut om behandlingsrekommendation ska fattas vid MDK. Registrering sker i det nationella kvalitetsregistret i enlighet med sedvanliga rutiner.

Behandlingsbeslut ska fattas tillsammans med patienten och tillsammans med de närstående om patienten önskar det.

Omvårdnad, rehabilitering och understödjande vård

Patienten ska tilldelas en namngiven kontaktsjuksköterska i samband med block A.

Kontaktsjuksköterskan ska arbeta enligt nationell arbetsbeskrivning, vilket bl.a. innebär att ansvara för att Min vårdplan upprättas och uppdateras, samt för aktiva överlämningar. Kontaktsjuksköterskan ska vid behov kunna förmedla kontakt med kurator eller annan rehabiliteringskompetens utifrån patientens behov.

Att optimera patienten inför kommande behandling är ett delat ansvar genom hela vårdkedjan.

Rehabilitering och symtomlindrande insatser bör övervägas tidigt i sjukdomsprocessen, se det nationella vårdprogrammet för rehabilitering och palliativ vård.

Kommunikation och delaktighet

Alla beslut om utredning och behandling ska ske i samråd med patienten, och även med de närstående om patienten önskar. Patienter ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Patienten ska informeras i enlighet med patientlagen (kapitel 3), vilket bl.a. innebär att ge information om vilka behandlingsstrategier som kan vara aktuella och vilken strategi man rekommenderar, inklusive behandlingens syfte och biverkningar.

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen.