Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister för bukspottkörtelcancer (pankreasregistret)

Registret innehåller bland annat uppgifter om tumörspecifika faktorer, stadium och data om behandling, komplikationer och överlevnad. Även uppgifter om livskvalitet före och efter behandling finns i registret.

Kvalitetsindikatorer

  • täckningsgrad på minst 95 procent för kvalitetsregistret
  • att minst 90 procent av patienterna har en kontaktsjuksköterska
  • att minst 90 procent av patienterna behandlas utifrån ett multidisciplinärt konferens-beslut
  • högst två veckors väntan från remissmottagande till behandlingsbeslut för minst 90 procent av patienterna
  • mindre än 5 procents dödlighet inom 90 dagar efter kurativt syftande operation
  • adjuvant cytostatika ges till minst 70 procent av patienterna som uppfyller inklusionskriterierna i utförda adjuvantstudier.
  • att minst 80 procent av patienterna som uppfyller inklusionskriterierna deltar i pågående studier

Rapporter

En årlig rapport tas fram av Regionalt cancercentrum sydöst tillsammans med nationella styrgruppen för registret.

Nationellt kvalitetsregisterrapport bukpottskörtelcancer 2021 (pdf)

Tidigare rapporter

Nationellt kvalitetsregisterrapport bukpottskörtelcancer 2020 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport bukspottkörtelcancer 2019 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport bukspottkörtelcancer 2018 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport bukspottkörtelcancer 2017 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport bukspottkörtelcancer 2016 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport bukspottkörtelcancer 2015 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport bukspottkörtelcancer 2014 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport bukspottkörtelcancer 2013 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport bukspottkörtelcancer 2012 (pdf) 

Kvalitetsregistret startade 2010. Regionalt cancercentrum sydöst ansvarar för registret.