Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister för bukspottkörtelcancer (pankreasregistret)

Registret innehåller bland annat uppgifter om tumörspecifika faktorer, stadium och data om behandling, komplikationer och överlevnad. Även uppgifter om livskvalitet före och efter behandling finns i registret.

Kvalitetsindikatorer

  • täckningsgrad på minst 95 procent för kvalitetsregistret
  • att minst 90 procent av patienterna har en kontaktsjuksköterska
  • att minst 90 procent av patienterna behandlas utifrån ett multidisciplinärt konferens-beslut
  • högst två veckors väntan från remissmottagande till behandlingsbeslut för minst 90 procent av patienterna
  • mindre än 5 procents dödlighet inom 90 dagar efter kurativt syftande operation
  • adjuvant cytostatika ges till minst 70 procent av patienterna som uppfyller inklusionskriterierna i utförda adjuvantstudier.
  • att minst 80 procent av patienterna som uppfyller inklusionskriterierna deltar i pågående studier

Rapporter

Varje år tar Regionalt cancercentrum sydöst och den nationella kvalitetsregistergruppen för bukspottkörtelcancer fram en årsrapport för registret.