Till regionspecifikt innehåll

Bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. År 2023 registrerades 9822 bröstcancerfall i NKBC.

Resultaten i bröstcancervården har tydligt förbättrats under de senaste decennierna och den relativa 5 års-överlevnaden är nu 90 procent. Orsaken är främst de förbättringar som genomförts i alla delar av processen; den tidiga diagnostiken som utvecklats genom screening och hög tillgänglighet, den kirurgiska behandlingen som blivit all mer specialiserad och den onkologiska behandlingen i form av hormonell behandling, cytostatika, antikroppsbehandling och strålbehandling. Starka framgångsfaktorer har också varit en multidisciplinär samverkan, implementering av forskningsresultat i vårdprogram och väl utvecklade kvalitetsregister.

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Bröstcancer i Mellansverige

RCC Mellansverige organiserar både en regional vårdprocessgrupp inom bröstcancer och ett regionalt sjuksköterskenätverk inom bröstcancervården.

Läs mer via länkarna nedan.

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp

Sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk

Sjukvårdsregional vårdprocess

Den sjukvårdsregionala vårdprocessen för bröstcancer arbetar för att förbättra utredningsgång, behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter i norra sjukvårdsregionen.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med att:

 • Uppdatera medicinska riktlinjer.
 • Kunna erbjuda sationell Min vårdplan digitalt via 1177 i hela regionen. Revidering av Min vårdplan påbörjas hösten 2023.
 • Förbättra ledtiderna inom Standardiserade vårdförlopp (SVF)

Processplan för bröstcancer i norr

Processplanen beskriver processen utifrån ett patientperspektiv och definierar viktiga målnivåer för att kunna följa och utveckla processen under de närmaste åren. Den är även ett underlag för Norra sjukvårdsregionens cancerplan, 2022–2024.

Processplan Bröstcancer (pdf, nytt fönster)

Övriga processplaner finner du under respektive diagnos samt samlade på sidan Strategisk utvecklingsplan.

Strategisk utvecklingsplan

Rutin för screeningundersökning av kvinnor inom norra regionen, hemmahörande i annan region i landet  

Mammografiscreening utomlänskvinnor 2016 (pdf)

Sjukvårdsregionala processledare

porträtt

Maria Sandberg

kontaktsjuksköterska, processledare

Norrlands universitetssjukhus

porträtt

Anna-Karin Wennstig

onkolog, processledare

Sundsvalls sjukhus

Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm – Ingen ska behöva vara ensam med sin bröstcancer

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Cancerplanens regionala fokusområden under 2024 för bröstcancerprocessen

Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor och motsvarar 26 procent av all kvinnlig cancer. I regionen registreras årligen cirka 2300 nya fall av bröstcancer och det finns cirka 19 000 kvinnor som lever med tidigare eller pågående bröstcancer.

Cancerformen ökar i regionen med cirka 1,7 procent per år samtidigt som den relativa 5-årsöverlevnaden har stigit från 83,8 procent år 2009 till 93 procent år 2020. Anledningen beror bland annat på tidig diagnostik, multidisciplinärt arbetssätt och nya strategier för behandling.

Utredning och behandling av bröstcancer ges på de fyra Bröstcentrumen i regionen: Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Capio S:t Görans sjukhus, Södersjukhuset AB och på Visby lasarett.
I screeningåldrarna 40-74 år kallas kvinnorna för en kostnadsfri mammografiundersökning cirka vartannat år. I screeningåldrarna upptäcks 57 procent av bröstcancerfallen genom screeningprogrammet. I riket är andelen screeningupptäckt bröstcancer betydligt högre (65 procent) vilket framför allt tillskrivs historiskt sett lägre deltagarfrekvens i Region Stockholm. Dock har ett aktivt arbete med bland annat en andra kallelse med inbokad tid och sms-påminnelser gjort att andelen som hörsammar kallelsen till screening ökat till 79 procent i regionen.

Behandlingen inleds vanligtvis med kirurgi där bröstbevarande operation (partiell mastektomi) är den vanligaste operationen (74 procent). Av de med små tumörer (<3 centimeter) genomgick 89 procent bröstbevarande operation. Mastektomi görs vid större tumörer, multifokalitet, då strålbehandling inte kan ges eller på patientens önskemål. Av de som genomgick mastektomi gjorde 35 procent omedelbar bröstrekonstruktion med implantat. Kirurgi av lymfkörtlar i axillen görs för stadieindelning av bröstcancer och 85 procent av alla fall opereras med enbart portvaktskörtelundersökning.

Andelen som får preoperativ onkologisk behandling har ökat från 9 procent 2009 till 21 procent år 2022 vilket ökar behovet av ett multidisciplinärt arbetssätt och möjliggör ett snabbare införande av nya läkemedel.

Av de som får bröstcancer genomgår knappt 52 procent cytostatikabehandling, av de som genomgår bröstbevarande ingrepp genomgår 93 procent strålbehandling. Endokrin terapi ges till 95 procent av de med östrogenreceptorpositiva tumörer och antikroppsbehandling till 97 procent av de med Her2 positiv bröstcancer.

Regionala processledare

Linda Holmstrand-Zetterlund

överläkare

Capio S:t Görans sjukhus

Anna Hafstöm

sjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset

Regionala patientprocessledare

Fredrika Killander

regional patientprocessledare bröstcancer

Skånes universitetssjukhus

Maria Erngrund

regional processledare bröstcancer

Blekingesjukhuset

Sydöstra sjukvårdsregionen

Bröstcancervården i sydöstra regionen bedrivs på fyra olika sjukhus, Linköping, Jönköping, Kalmar och Västervik.

Aktuellt

I april 2022 anordnade processledarna det första sjukvårdsregionala processmötet i fysisk form sedan pandemin startade. Under 2022 arbetar vi främst med:

 • Skapa samsyn av kriterier och gemensam tolkning för att påbörja och avsluta standardiserat vårdförlopp
 • Beskriva skillnader i SVF-data mellan regionens sjukhus
 • Förbättrad dialog kring nya vårdprogrammet inom regionen, samt uppföljning av implementering

Kontakt

Ida Spång Rosén

processledare , onkolog

Region Jönköpings län

 

Carlos Luberth Dussan

processledare, kirurg

Region Östergötland

Regional vårdprocess bröstcancer

Den regionala vårdprocessen arbetar för att förbättra utredningsgång, behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter i Västra sjukvårdsregionen. Arbetet sker i samarbete med det regionala vårdprocessen för mammografi.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. År 2022 registrerades 9491 bröstcancerfall i NKBC, varav 1679 fall av bröstcancer i Västra sjukvårdsregionen.

Resultaten i bröstcancervården har tydligt förbättrats under de senaste decennierna och den relativa 5 års-överlevnaden är nu väl över 90 procent. Orsaken till förbättrad överlevnad kan spåras till strukturerade förbättringar i hela kedjan, från tidig diagnostik genom screening, till hög tillgänglighet till modern kirurgisk och onkologisk behandling. Starka framgångsfaktorer har också varit en multidisciplinär samverkan, patientmedverkan, implementering av forskningsresultat i vårdprogram och väl utvecklade kvalitetsregister för uppföljning.

Just nu arbetar vi bland annat med att:

 • Det nationella vårdprogrammet och implementering i regionen
 • Belysa kompetensförsörjning inom bröstcancervården regionalt
 • Utbildningsinsatser mot primärvård
 • Införandet av genexpressionsanalyser i hela regionen
 • SVF-flödet, kartläggning av den regionala vårdkedjan

Behandlingsnära genetisk testning (BenGT) i hela regionen

Bröstcancervård i västra sjukvårdsregionen 

Behandling sker vid fem sjukhus i västra sjukvårdsregionen: Hallands sjukhus i Varberg, Skaraborgs Sjukhus i Skövde och Lidköping, Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås, Uddevalla sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Remisser standardiserat vårdförlopp bröstcancer

Regional standardremiss SVF Bröst (Word)

Återkoppling på ofullständig SVF remiss bröstcancer (Word)

 

Regionala processägare

porträtt

Jenny Heiman

regional processledare bröstcancer, kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

porträtt

Anna Nordenskjöld

regional processledare bröstcancer, onkolog

Södra Älvsborgs Sjukhus

Regional omvårdnadsordförande

Pernilla Fagerlind

regional omvårdnadsordförande bröstcancer

Skaraborgs Sjukhus

Regionalt stödteam

porträtt

Catarina Åsberg

T f enhetschef vårdutveckling

RCC Väst

 

porträtt

Sandra Häggander

utvecklingsledare

RCC Väst

porträtt

Sandra Lindström

administrativ koordinator

RCC Väst

Statistiker

Regional support, RCC Väst

Patientföreträdare

Eva Flyborg

patient- och närståendeföreträdare

 

Camilla Larsson

Patient- och närståendeföreträdare

Bröstcancerföreningen Göteborg

Karolina Svensson

Patient- och närståendeföreträdare

Bröstcancerföreningen Göteborg