MENY

Gällande vårdprogram T-cellslymfom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-05-16

22. Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Kvalitetsindikator             

Målnivå

Täckningsgrad i Svenska lymfomregistret.

≥ 95 %

Anmälningsblanketter inrapporterade i registret 3 månader efter diagnosdatum.

≥ 80 %

Tider från remiss till behandlingsstart

Se Standardiserat vårdförlopp för lymfom

Andel patienter i kliniska studier avseende primärbehandling.

≥ 10 % av patienterna

Riktlinjer åtföljda avseende primärbehandling för patienter < 70 år

≥ 95 %

Andel där kirurgisk biopsi utförd för diagnostik

≥ 75 %

Ovanstående indikatorer har beslutats av Svenska Lymfomgruppen.