MENY

Gällande vårdprogram T-cellslymfom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-05-16

2. Inledning

2.1 Vårdprogrammets giltighetsområde

Programmet gäller för patienter som fyllt 18 år och täcker följande sjukdomar: 

 • perifera T-cellslymfom (PTCL) 
  • perifert T-cellslymfom UNS (PTCL UNS)
  • storcelligt anaplastiskt T-cellslymfom (ALCL),
   ALK-positivt eller ALK-negativt (anaplastic lymphoma kinase)
  • angioimmunoblastiskt T-cellslymfom (AITL)
  • bröstimplantatassocierat storcelligt anaplastiskt ALK-negativt T-cellslymfom (BIA-ALCL)
  • intestinala T-cellslymfom (inkluderande enteropatiassocierat T-cellslymfom, EATL)
  • hepatospleniskt T-cellslymfom (HSTL)
 • extranodalt NK/T-cellslymfom av nasal typ (ENKTL) 
 • T-lymfoblastlymfom (T-LBL) 
 • granulär lymfatisk T-cellsleukemi (T-LGL)
 • T-prolymfocytleukemi (T-PLL)
 • adult T-cellslymfom/-leukemi (ATLL).

Dessutom ingår några ytterligare ovanliga entiteter som beskrivs i patologiavsnittet. För primärt kutana lymfom hänvisas till separat vårdprogram för hudlymfom.

2.2 Standardiserat vårdförlopp

För maligna lymfom finns ett standardiserat vårdförlopp framtaget som gäller från och med år 2016. 

Det finns ingen konflikt mellan innehållet i vårdprogrammet och det standardiserade vårdförloppet. Vårdförloppet beskriver vad som ska göras medan vårdprogrammet utvecklar hur, samt vilken evidensgrund som finns för åtgärderna i det standardiserade vårdförloppet.

Det standardiserade vårdförloppet finns delvis integrerat med texten i vårdprogrammet men kan också laddas ned i sin helhet från RCC:s webbplats.

2.3 Evidensgradering

Vårdprogrammet använder evidensgraderingssystemet GRADE. För en komplett gradering ska alla ingående studier tabelleras och värderas. Detta har endast gjorts för ett urval av rekommendationerna, men principerna för GRADE-gradering har tillämpats i hela vårdprogrammet. 

GRADE innebär att styrkan i rekommendationerna graderas enligt följande:

Starkt vetenskapligt underlag (++++) 

Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet utan försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

 

Måttligt starkt vetenskapligt underlag (+++) 

 

Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med förekomst av enstaka försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

 

Begränsat vetenskapligt underlag (++) 

Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

 

Otillräckligt vetenskapligt underlag (+)

När vetenskapligt underlag saknas, tillgängliga studie har låg kvalitet eller studier av likartad kvalitet är motsägande anges det vetenskapliga underlaget som otillräckligt. 

Läs mer om systemet