MENY

Nationellt vårdprogram follikulärt lymfom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-03-12.

2. Inledning

2.1 Vårdprogrammets giltighetsområde

Programmet gäller för patienter ≥ 18 år med follikulära lymfom (C82.0-C82.3) och nodalt marginalzonslymfom (C83.0C). 

2.2 Förändringar jämfört med tidigare version

Nytt i denna reviderade version är följande:

 • Rekommendationer avseende behandlingsindikation vid spridd sjukdom 10.4 har ändrats.
 • Rekommendationer om handläggning av tidigt återfall/progress, inom 2 år efter singel-rituximab, 12.2.1 har ändrats.
 • Rekommendationer om handläggning av refraktär sjukdom eller progress inom 2 år efter första linjens R-kemo 12.3.1 (Sammanslagning av 12.3.1 och 12.3.2).
 • Avsnitt12.3.3 blir 12.3.2. och har fått ny text.
 • Rituximab-refraktäritet har fått en ny text, 12.5.
 • Vid behandling av transformation 13.2 finns en rekommendation av högdos i första remission för patienter med CD20 negativ sjukdom.
 • Framtida behandlingar: 15.1, 15.2 och 15.6 tas helt bort.
 • I avsnittet om infektionsprofylax 16.2.3 finns en rekommendation om profylax mot herpesvirus.

2.3 Standardiserat vårdförlopp

För lymfom finns ett standardiserat vårdförlopp framtaget, gällande från och med år 2016. Det finns ingen konflikt mellan innehållet i vårdprogrammet och det standardiserade vårdförloppet. Vårdförloppet beskriver vad som ska göras medan vårdprogrammet utvecklar hur, samt vilken evidensgrund som finns för åtgärderna i det standardiserade vårdförloppet.

Det standardiserade vårdförloppet finns delvis integrerat med texten i vårdprogrammet men kan också laddas ned i sin helhet från RCC:s webbplats

 

2.4 Evidensgradering

De viktigaste rekommendationerna i detta dokument har evidensgraderats. Detta gäller även i de fall där det vetenskapliga underlaget är svagt, men där det icke desto mindre är viktigt att komma med en rekommendation. 

Ett flertal klassifikationer för evidensgradering används i dag för utvärdering av insatser i vården. Vi har i detta dokument valt att använda SBU:s modifierade version av GRADE-systemet som kan laddas ner via denna länk eller i förkortad version.

För en komplett gradering ska alla ingående studier tabelleras och värderas. Detta har endast gjorts för ett urval av rekommendationerna, men principerna för GRADE-gradering har tillämpats i hela vårdprogrammet. 

Styrkan i rekommendationerna graderas i detta system enligt följande: 

 • Starkt vetenskapligt underlag (++++).
  Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet utan försvagande faktorer vid en samlad bedömning. 
 • Måttligt starkt vetenskapligt underlag (+++).
  Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med förekomst av enstaka försvagande faktorer vid en samlad bedömning. 
 • Begränsat vetenskapligt underlag (++).
  Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med försvagande faktorer vid en samlad bedömning. 
 • Otillräckligt vetenskapligt underlag (+).
  När vetenskapligt underlag saknas, tillgängliga studier har låg kvalitet, eller där studier av likartad kvalitet är motsägande, anges det vetenskapliga underlaget som otillräckligt. 
   

Vissa rekommendationer måste göras utan tydligt vetenskapligt underlag då det saknas studier som direkt tar upp frågeställningen. Vi har då utgått från indirekta resultat i publicerade studier och från vår samlade erfarenhet.