MENY

Nationellt vårdprogram follikulärt lymfom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-03-12.

1. Sammanfattning

I Sverige insjuknar ca 250 personer årligen i follikulärt lymfom. Inte alla patienter med denna sjukdom behöver behandling vid diagnos och en del patienter behöver aldrig behandlas för sitt lymfom. Å andra sidan finns det patienter med påtagligt aggressiv sjukdom. Huvuddelen av patienterna behöver behandling och ofta får de ett flertal behandlingar över ett mångårigt, ofta tvåsiffrigt, sjukdomsförlopp.  

Follikulära lymfom kan övergå i ett aggressivt lymfom, vanligtvis i ett diffust storcelligt B-cellslymfom. Denna förändring kallas transformation och drabbar cirka 20–30 % av patienterna under de första tio åren. Patienter med transformerade lymfom behöver en aggressiv behandling, men även med denna har de en något sämre prognos än patienter med övriga aggressiva lymfom.

Nya läkemedel kan framöver förbättra behandlingsresultaten ytterligare, och vår målsättning med detta vårdprogram är att alla patienter i Sverige ska ha tillgång till samma behandlingsmöjligheter oavsett bostadsort. 

Tillgång till rehabilitering och god livskvalitet under och efter behandling är andra viktiga målsättningar med detta vårdprogram.