Kvalitetsregisterrapporter KLL

Sammanställning av nationella data från kvalitetsregistret görs vartannat år.