MENY

Gällande vårdförlopp akut leukemi

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-10-30.

Indikatorer för uppföljning av standardiserat vårdförlopp

Ledtider för nationell uppföljning

Patienter med påverkat allmäntillstånd, blödningsproblematik eller infektioner och samtidigt hög sannolikhet för akut leukemi ska handläggas omgående. Nedanstående ledtid gäller övriga patienter.

Från

Till

Tid

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling

9 kalender-dagar

Ovanstående ledtid gäller såväl kurativ som palliativ behandling.

Som start av första behandling räknas start av leukemispecifik behandling (i regel första cytostatikabehandling inkluderande så kallad förfas-behandling eller högdossteroider vid ALL liksom hydroxyurea i vissa fall av AML).

Ingående ledtider

Ledtiderna för nationell uppföljning bedöms förutsätta följande ingående tider. Syftet med sammanställningen är att göra processen överskådlig, men landstingen har endast i uppgift att följa den ledtid som anges under Ledtider för nationell uppföljning.

Från

Till

Tid

Beslut välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

0 kalenderdagar

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

Block A (patientens första kontakt med hematolog)

3 kalenderdagar

Block A

Start av primär behandling

6 kalenderdagar

Block A

Slutgiltig diagnostik och riskbedömning

35 kalenderdagar

CR (komplett remission)

Stamcellstransplantation som led i primär behandling

90 kalenderdagar

Indikatorer för nationell uppföljning

Följande indikatorer används för uppföljningen av de standardiserade vårdförloppen:

Indikator

Antal remisser (vårdbegäran) från primärvård respektive specialiserad vård som märkts med ”standardiserat vårdförlopp för akut leukemi”

Andel patienter av de som anmälts till standardiserat vårdförlopp som fått diagnosen AML eller ALL

Andel patienter av de som fått diagnosen AML eller ALL som anmälts till standardiserat vårdförlopp

Indikatorer för kvalitet

Patienternas upplevelse av att utredas enligt standardiserat vårdförlopp kommer att följas och utvärderas genom PREM-enkäter.

Följande indikatorer används för uppföljningen av vårdkvaliteten enligt det nationella vårdprogrammet:

Indikator

Målvärde

Andel patienter registrerade i AML- och ALL-registren inom 3 månader efter diagnos

> 70 procent

Andel patienter registrerade i AML- och ALL-registren inom 12 månader efter diagnos

> 95 procent

Andel patienter under 80 år med cytogenetisk analys vid diagnos (AML)

> 80 procent

Andel patienter med kurativ behandlingsintention med cytogenetisk analys vid diagnos (ALL)

100 procent

Överlevnad 30 dagar efter diagnos (AML)

> 80 procent

Överlevnad 30 dagar efter diagnos för patienter med kurativ behandlingsintention (ALL)

> 95 procent

Överlevnad 1 år efter diagnos

 

Överlevnad 3 år efter diagnos (AML)

 

Prov taget vid diagnos till den nationella biobanken

 

Andel patienter inkluderade i klinisk studie