Till regionspecifikt innehåll

Nationell satsning inom barncancer

I överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) finns medel avsatta för att utveckla barncancerområdet. Utifrån det bedriver RCC både nationella och sjukvårdsregionala förbättringsarbeten i syfte att stärka vården för barn som har eller har haft cancer.

En nationell arbetsgrupp för barncancerområdet bildades 2020 för att genomföra nationella förbättringsarbeten.

För att tydliggöra och stärka det nationella samarbetet har RCC i samverkan tagit fram en gemensam, nationell inriktning som samlar RCCs ståndpunkter, mål och aktiviteter, Vägen framåt.

Vägen framåt 2023-2025

Utvecklingsområden inom barncancer, analys och förslag till fortsatt arbete

Utifrån Vägen framåt tar RCCs nationella arbetsgrupp för barncancer fram en handlingsplan för kommande tre års period. Handlingsplanen omfattar en rad insatser som ska stärka och öka kvaliteten inom barncancerområdet.

Handlingsplan 2023-2025

Handlingsplan 2020-2022

Aktuellt arbete

Enligt överenskommelsen för 2024 ska den nationella arbetsgruppen för barncancer bland annat arbeta med:

  • Initiativ som syftar till att skapa aktiva överlämningar mellan barncancervården och vuxencancervården, ändamålsenligt stöd till syskon och anhöriga, samt en individ- och åldersanpassad barncancervård med särskilt fokus på tonåringar.
  • Stödja och bidra till att utveckla kunskaps- och erfarenhetsutbytet om långtidsuppföljning som bedrivs vid seneffektsmottagningar i samtliga samverkansregioner.
  • Stödja utvecklingen av Min vårdplan för barncancerpatienter inklusive att den anpassas till patienternas och vårdnadshavarnas behov.
  • Stödja och initiera nationellt samordnade utbildningsinsatser inom barncancerområdet i syfte att underlätta kompetensförsörjningsbehovet.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Sjukvårdsregional satsning

Sedan 2019 års överenskommelse mellan staten och SKR pågår det i Sjukvårdsregion Mellansverige ett arbete för en förbättrad barncancervård. Arbetet samordnas av RCC Mellansverige.

Barncancersatsning Mellansverige

Barncancersatsning i sjukvårdsregion Stockholm Gotland

Med stöd av den nationella satsningen på barncancer 2019–2022 har barncancercentrum och Astrid Lindgrens Barnsjukhus drivit ett hundratal förbättringsinsatser för den regionala barncancervården. Arbetet har varit medarbetardrivet och involverat många medarbetare, olika professioner och verksamheter. Det har resulterat i en mängd förbättringar med nytta för både patienter och deras familjer, men har också utvecklat arbetet på vårdgolvet och andra delar av verksamheten.

Rapport över förbättringsarbetet i sjukvårdsregion Stockholm Gotland inom ramen för den nationella satsningen på barncancer 2019–2022 (pdf, nytt fönster)

Goda exempel Barncancer

Ansökan om till projekt inom barncancer

För fortsatt utveckling av barncancervården i Sydöstra sjukvårdsregionen erbjuder RCC Sydöst regionerna att ansöka om stimulansmedel för projekt inom barncancerverksamheten. Det kan röra mindre förbättringsprojekt eller mer omfattande projekt.

Mall för ansökan om medel till projekt inom barncancersatsningen i Sydöstra sjukvårdsregionen.