Till regionspecifikt innehåll

Barncancer

Varje år insjuknar i Sverige cirka 350 barn och ungdomar under 18 år i cancer. Sedan 1980-talet har överlevnaden i barncancer ökat rejält och i dag överlever omkring 85 procent av barnen.

Ungefär en tredjedel av barnen diagnostiseras med någon form av leukemi, en tredjedel med hjärntumör och en tredjedel består av olika typer av tumörer i lymfkörtlar, njure, skelett eller andra delar av kroppen. Olika typer av cancer förekommer i olika åldrar. Barncancer är vanligast bland barn i förskoleåldern.

Eftersom barncancer är ovanligt med litet patientunderlag har forskning skett genom internationellt samarbete, ett samarbete som lett till förbättrad överlevnad, se graf nedan. Framgångsrik forskning har kunnat genomföras inom bland annat kirurgiska metoder, strål- och cytostatikabehandling, komplikationer efter sjukdom och behandling, stamceller, målriktade terapier, immunterapi och genetik. Dessutom pågår forskning kring omvårdnad av det cancersjuka barnet och stöd till anhöriga. 

Överlevnadskurva
Bild från Barncancerrapporten 2019. Statistiken bygger på siffror från det Svenska Barncancerregistret och Cancerregistret. Överlevnaden i barncancer mäts i femårsöverlevnad. Det vill säga hur många barn som lever fem år efter att de först insjuknade. I statistiken ryms barn 0 till 15 år. Data för 2015 är estimerat på barn som insjuknade under 2011-2015. Data för barn insjuknade 2014-2015 samlas in under 2019-2020.

Nationell satsning inom barncancer

I överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för 2019 och 2020 finns medel avsatta för att utveckla barncancerområdet. Utifrånd det bedriver RCC både nationella och sjukvårdsregionala förbättringsarbeten i syfte att stärka vården för barn som har eller har haft cancer.

RCCs uppdrag inom barncancervård

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Barncancer Mellansverige

På Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala finns sjukvårdsregionens barncancercentrum som ingår i RCC Mellansveriges verksamhet.

Diagnostik och planering av behandlingen utgår från Uppsala, dock är en stor del av vården och behandlingen av de vanligaste tillstånden decentraliserad till patienternas länssjukhus i Hudiksvall, Gävle, Falun, Örebro, Västerås och Eskilstuna.

Läs mer om Akademiska Barnsjukhuset på Akademiska sjukhusets webbplats.

Akademiska Barnsjukhuset

Inom RCC Mellansverige finns en sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för barncancer.

Vårdprocessgrupp barncancer

Om barnonkologi i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdsregionen, 2019–2021, har en bilaga om barnonkologi.

Bilaga 2A Regional cancerplan barnonkologi (pdf)

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Cancerplanens regionala fokusområden under 2021 för barncancerprocessen

Ansvarig processledare RCC Stockholm Gotland

Stefan Söderhäll

överläkare

RCC Stockholm-Gotland

Karin Skillner Cosic

samordnande kontaktsjuksköterska

RCC Stockholm-Gotland

Regional patientprocessledare

Anders Castor

barnonkolog

Skånes universitetssjukhus

Patrik Romerius

regional patientprocessledare barncancer

Skånes universitetssjukhus

Anna Sällfors Holmqvist

regional patientprocessledare långtidsuppföljning efter barncancer

Skånes universitetssjukhus

Charlotte Castor

regional patientprocessledare palliativ vård barn

Aktuellt arbete

Under 2020 arbetar vi bland annat med:

 • Samarbete med länssjukhusen med syfte att stärka kompetens, videomöten, utbildningsdagar.

 • Regional uppföljning barncancer alltid vid 17 år och eventuellt vid 13 år, inklusive en enkät till ungdomar inför avslutning av vården på barnklinik och överflyttning till vuxenvård.

 • Arbete med uppstart uppföljningsmottagning för vuxna som haft cancer i sin barndom.

Regional processledare

Britt-Marie Holmqvist

barnonkolog

barn- och kvinnocentrum, Region Östergötland

Regional vårdprocess barncancer

Den regionala vårdprocessen arbetar för ett bättre omhändertagande av unga vuxna som överlevt cancer som barn. Det är området som står i fokus när det gäller utvecklingen av barncancervården.

Upptagningsområdet för barncancerprocessen är Västra Götalandsregionen, större delen av Region Halland, Värmlands län och Region Jönköpings län. Området benämns även VGR+.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med:

 • Palliativ vård för barn – nationellt vårdprogramsarbete pågår samt regionalt arbete
 • Under 2021 görs en satsning på lokala förbättringsprojekt inom barncancer på länssjukhusen i området VGR+.
 • Lokal anpassning av Barnonkologihandboken pågår för användning vid upptagningsområdets sju länssjukhus.
 • Kontaktsjuksköterskor har anställts på Barncancercentrum och täcker nu samtliga patientgrupper.
 • Kartläggning av barncancerprocessen i hela VGR+ pågår och förväntas slutföras sommaren 2021.
 • Uppföljning av förvärvad hjärnskada efter barnonkologisk behandling har kartlagts och resulterat i en handlingsplan för förbättrat flöde och tydliggörande i ansvarsfördelning.

Barncancervården i Västsverige

Utredningen av barncancer sker på Drottnings Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Ibland görs vissa delar av utredningen på hemsjukhuset. Den initiala behandlingen sker vid Drottnings Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, därefter kan vissa delar av behandlingen göras på hemsjukhuset, beroende på vilken behandling man får. 

Regional processägare

porträtt

Jonatan Källström

regional processägare barncancer, barnläkare

Barncancercentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Stödteam

porträtt

Jessica Mellquist

utvecklingsledare

RCC Väst

Medicinaregatan 18 G, Göteborg

Patientrepresentanter

Katarina Hägerå

Patient- och närståendeföreträdare

 

Marcus Wilhelmsson

Patient/närståendeföreträdare