Till regionspecifikt innehåll

Vårdprocesser inom cancervården

En vårdprocess eller patientprocess beskriver patientens väg genom vården, från att patienten söker kontakt med cancervården, får diagnos, behandling och rehabilitering, eller palliativ vård.

En central uppgift för regionala cancercentrum är att leda och samordna arbetet med att utveckla och effektivisera vårdprocesserna ur patientens perspektiv och arbeta för att korta väntetiderna.

Utvecklingsarbete med vårdprocesser pågår i samtliga regioner. Arbetet drivs av regionala och lokala processledare/processägare. Uppdraget är att kartlägga vårdprocesserna och ta fram underlag för förbättringsarbete.

Införandet av standardiserade vårdförlopp har satt fokus på arbetet och givit förutsättningar för att förbättra hela vårdförloppet, såväl vad avser innehåll som ledtider. Införandet av standardiserade vårdförlopp har därmed bidragit till en mer jämlik vård.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Vårdprocesser i Mellansverige

För information om de sjukvårdsregionala vårdprocesserna i Sjukvårdsregion Mellansverige, kontakta processledaren för respektive diagnos.

Processledare i RCC Norr

För vårdprocesser inom cancervården har RCC Norr utsett sjukvårdsregionala processledare. Processledarna arbetar 10–50 procent av sin arbetstid med uppdraget och har en central roll i att driva förbättringsarbetet inom olika vårdprocesser i norra sjukvårdsregionen. Varje processledare leder en sjukvårdsregional arbetsgrupp.

Sjukvårdsregionala processledare i RCC Norr

Processledarnas uppdrag i RCC Stockholm Gotland

Processledarna ska medverka till väl sammanhållna processer med patientens perspektiv i fokus och att i sitt arbete bidra till den regionala cancerplanens mål och förankring i vården.

Processledarna har ansvar och befogenhet att leda arbetet tvärprofessionellt på regional nivå inom patientprocessens alla delar, vilket omfattar: förebyggande arbete, utredning, behandling, rehabilitering och palliativ vård.

I uppdraget som regional processledare ingår också att etablera, hålla ihop och koordinera nätverket av lokala processledare eller motsvarande samt att ha kontinuerlig kontakt med olika grupper och kompetenser som medverkar till en bättre patientprocess, exempelvis grupper som arbetar med vårdprogram och kvalitetsregister samt patient- och närståendeföreträdare. Uppdragen genomförs på deltid.

Processledarnas uppdrag i RCC Syd

Processledarnas ska medverka till väl sammanhållna processer med patientens perspektiv i fokus och att i sitt arbete bidra till den regionala cancerplanens mål och förankring i vården. 

Processledarna har ansvar och befogenhet att leda arbetet tvärprofessionellt på regional nivå inom patientprocessens alla delar: förebyggande arbete, utredning, behandling, rehabilitering och palliativ vård. 

I uppdraget som regional processledare ingår också att etablera, hålla ihop och koordinera nätverket av lokala processledare eller motsvarande, samt att ha kontinuerlig kontakt med olika grupper och kompetenser som medverkar till en bättre patientprocess, exempelvis grupper som arbetar med vårdprogram och kvalitetsregister men också andra grupper som arbetsterapi. 

Lokal patientprocessledare (LPPL) har ett uppdrag som utgår från förvaltningschef eller motsvarande. LPPL-uppdraget innebär att leda ett lokalt patientprocessteam och tillsammans med teamet kartlägga den lokala patientprocessen och kontinuerligt bedriva förbättringsarbete för att optimera den.

Mall för uppdrag till lokala processledare (LPPL)

Relaterat material

patprocess

 

Utvecklingscentrum har skapat en rapport som presenterar konceptet patientprocessorienterad vård och ett konkret sätt att arbeta patientprocessorienterat. Du finner hela rapporten här.

 

 

Utvecklingskraft inom cancervården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet

Rapporten "Utvecklingskraft inom cancervården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet", som är författad av professor Anders Anell, KEFU samt Ekonomihögskolan, Lunds universitet, diskuterar vägval i relation till ansvarsutkräving kopplad till kvalitetsindikatorer. Rapporten är av intresse för linjechefer och medarbetare i kvalitetsorganisationen. Du finner rapporten här.

 

Regionalt processarbete i Sydöst

Regionalt cancercentrum sydöst driver i dagsläget 13 regionala vårdprocesser med hjälp av regionala processledare. Fyra är stödprocesser och övriga är vårdprocesser för specifika diagnoser.

Regionalt processarbete i sydöst

Uppdrag regional processledare

Uppdragsgivare: Regionalt cancercentrum sydöst

Uppdaget utgår från RCC Sydösts sex patientlöften

Syfte och mål:

Uppdraget som regional processledare innebär att arbeta för en mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård i enlighet med sydöstra sjukvårdsregionenes sex löften och nationella kriterier.

Målsättningen är att uppnå en god cancervård i sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Arbetet ska utgå från kunskapsunderlag, nationella riktlinjer och RCC Sydösts styrande dokument. Arbetet förutsätts ske med aktiv patientdelaktighet och innebär att:

  • Samordna arbetet genom kontakt med de lokala processteam samt genomföra regionala arbetsmöten med lokala patientprocessledare/team 2 ggr per år.
  • Delta i kvalitetsuppföljningsdialoger* med RCC och linjeansvariga, inklusive skriftlig analys av resultatrapporter 2-4 ggr per år. Analysera indikatorutfallet kvartalsvis, identifiera förbättringsområden, fastställ och prioritera handlingsplaner.
  • Medverka i arbetet när nationella vårdprogram eller nya SVF är aktuella för remiss, med sydöstra sjukvårdsregionen som utgångspunkt.
  • Delta i regionala/nationella möten, t ex i professionella nätverk eller med patientföreträdare inom området.

Mål

En god cancervård i sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppföljning

Arbete och resultat ska kontinuerligt återkopplas till uppdragsgivaren och berörda verksamheter.

Regionala vårdprocesser 

I Västra sjukvårdsregionen finns ett trettiotal diagnosspecifika vårdprocesser. 
Läs mer om det regionala vårdprocessarbetet här.