Frågornas indelning i sju dimensioner

Så här är PREM-enkätens frågor grupperade i dimensionerna. Siffran anger frågans nummer i den enkät som skickades ut under 2016.

Helhetsintryck
26. Anser du att ditt aktuella vårdbehov tillgodosetts

Emotionellt stöd
19. Hade du möjlighet att vid behov få känslomässigt stöd från vårdpersonalen? T ex om du kände oro, rädsla, ångest eller motsvarande.

Delaktighet och involvering
17. När du skulle få besked om utredningens resultat, hade du då blivit uppmanad att ta med dig någon närstående eller ha någon hos dig?

21. Har du haft möjlighet att vara delaktig i besluten beträffande din vård/behandling?

Respekt och bemötande
23. Hur upplever du vårdpersonalens bemötande under utredningen? 

24. Kände du dig bemött med respekt och värdighet oavsett: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder? 

Kontinuitet och koordinering
10. Har du erbjudits en fast vårdkontakt? Med en fast vårdkontakt avses en namngiven person inom vården som du kan vända dig till om du har frågor kring utredningen eller behandlingen, t.ex. en kontaktsjuksköterska, en läkare eller annan vårdpersonal du har kontakt med. 

25. Anser du att personalen samordnat dina kontakter med vården i den utsträckning som du behöver? 

Information och kunskap
11. Har du fått information om att du utretts enligt ett standardiserat vårdförlopp? Ett standardiserat vårdförlopp innebär att du kommer att få tid snabbt till olika undersökningar och att du kommer ha tydliga kontaktpersoner. Det standardiserade i vårdförloppet är vilka undersökningar som ska utföras. Hur man gör det anpassas till dig och dina förutsättningar. 

12. Om du har fått information om att du utretts enligt ett standardiserat vårdförlopp, hur upplevde du det att få den informationen?

13. Upplever du att du har fått tillräcklig information under utredningen av din sjukdom/ditt hälsotillstånd?

15. Hur upplevde du sättet på vilket du fick besked om utredningens resultat?

18. Förklarade vårdpersonalen utredningens resultat på ett sätt som du förstod?

Tillgänglighet
6a. Hur upplevde du tiden från det att du hade din första kontakt med vården till det att du fick besöka specialiserad sjukhusvård?

7a. Hur upplevde du tiden från det att du fick besöka specialiserad sjukhusvård till det att du fick besked om utredningens resultat?

8a. Om du fått ett besked om utredningens resultat, hur upplevde du tiden från det att du fick besked om utredningens resultat till det att du fick ett beslut om behandling?

9a. Om du fått ett besked om utredningens resultat, hur upplevde du tiden från det att du fick ett beslut om behandling till det att behandlingen påbörjades?

20. Om din familj eller närstående hade behov av att prata med någon ur vårdpersonalen, hade de då möjlighet att göra det?

Bakgrundsfrågor om patienten som inte ingår i någon dimension
Redovisning av patienternas svar på dessa frågor återfinns på patientenkat.se (länk)

1. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?

2. Hade du sjukdomssymtom innan du kontaktade/besökte vården?

3. Om du hade sjukdomssymtom, ungefär hur lång tid uppskattar du att det tog innan du kontaktade/besökte vården?

4. Vilken var din första kontakt med vården som ledde till vidare utredning av din sjukdom/ditt hälsotillstånd?

5. Vilket var skälet till din första kontakt med vården?

6b. Vänligen uppskatta tiden du fick vänta?

7b. Vänligen uppskatta tiden du fick vänta?

8b. Vänligen uppskatta tiden du fick vänta?

9b. Vänligen uppskatta tiden du fick vänta?

14. Hur fick du beskedet om utredningens resultat?

16. Hur skulle du helst ha velat få beskedet?

22. Har du fått en skriftlig, individuell vårdplan? En vårdplan är ett dokument som upprättas av vårdpersonal och patient gemensamt och som beskriver vad som ska hända under din utredning och eventuell behandling.

27. Vänligen ange hur många ni är i ert hushåll.

28. Vänligen ange din högsta avslutade utbildning.