Patienternas upplevelser av standardiserade vårdförlopp (SVF)

För att ta reda på patienternas upplevelser av att utredas enligt standardiserade vårdförlopp (SVF) får patienten en enkät sex till tio veckor efter avslutad utredning. Både patienter som fått ett cancerbesked och de som avslutat SVF av någon annan orsak får enkäten.

Statistiken är baserad på svaren i de så kallade PREM-enkäterna. PREM står för Patient Reported Experience Measures, som på svenska kallas patientrapporterade erfarenhetsmått. I slutet av 2023 påbörjades ett arbete med att revidera enkäten. Läs gärna mer om detta under rubriken ”Revidering av enkäten” längre ned på sidan. Från 2022 blev utskicken av enkäterna återigen obligatoriska för regionerna efter att ha varit valfria under pandemiåren 2020-2021.

Med muspekaren ovanför (eller med ett klick på) en stapel i diagrammet visas detaljerad data.

Dimensionspoäng per dimension

Så är statistiken uppbyggd

Periodfiltren 2018-2023 innehåller resultat för de enkäter som skickats och besvarats under hela året. 

Antalet enkäter som skickas ut varierar med antal deltagande regioner, men ligger mellan 32 000 och 58 000 stycken. Svarsfrekvensen har legat stabilt runt 55 procent.  

Under åren 2020 och 2021 deltog 13 av 21 regioner i mätningen. 

Nitton av enkätens 33 frågor är indelade i sju dimensioner. Patienten besvarar frågorna genom att välja ett svarsalternativ, oftast på en skala från 1 till 5, där 1 är sämst och 5 bäst. I diagrammet redovisas en medelpoäng för frågorna inom respektive dimension.

Att notera om diagrammet

  • För en del kombinationer av region och vårdförlopp är patientunderlaget litet. För att data ska kunna visas krävs 30 svar eller mer.
  • Patienter med cancerdiagnos omfattar de patienter som under utredningen har diagnostiserats med cancer. För majoriteten av patienterna som utreds enligt standardiserat vårdförlopp leder utredningen till att misstanken om cancer kan avskrivas. Dessa patienter redovisas som Patienter utan cancerdiagnos.
  • Metoden att sortera in frågor och svar i sju dimensioner är gemensam för alla mätningar som görs enligt metoden för nationell patientenkät. Flera av frågorna i PREM-enkäten är unika för SVF-uppföljningen. De flesta av de frågorna är också insorterade i de sju dimensionerna.

Se frågor som ingår i respektive dimension i SVF-enkäten

Du kan läsa om dimensioner och Nationell patientenkät via länkarna under rubriken Om Nationell patientenkät.

Så svarar patienterna 2023

Precis som tidigare år så uppger de allra flesta (86%) av de svarande att de fått sitt aktuella behov av vård tillgodosett. Upplevelsen skiljer sig dock mellan de som mottagit ett cancerbesked (90%) och de som visat sig inte ha cancer (83%).

Det som påverkar upplevelsen i störst utsträckning är om utredningen avslutas med en cancerdiagnos eller ej, där patienter som fått en diagnos är genomgående mer nöjda än de individer där utredningen inte visade på cancer. Andra betydande faktorer för hur utredningen upplevs är vilket SVF som varit aktuellt och patientens ålder. Däremot har män och kvinnor över lag liknande upplevelser. Dessa är även i stort sett lika över landet. Dimensionen respekt och bemötande är den dimension som varierar allra minst mellan olika vårdförlopp. Den dimension där svaren för olika vårdförlopp skiljer sig åt mest är tillgänglighet, där individer som utretts för AML är mest nöjda.

Viss variation förekommer även mellan regioner. Att få en individuell vårdplan under utredningen är t.ex. vanligast i Stockholm och Västmanland. Stockholm är också den region där flest patienter rapporterar att de fått en kontaktsjuksköterska, följt av region Uppsala.

Detaljerad redovisning av svaren på alla frågor, Nationell Patientenkäts webbplats (resultat.patientenkat.se)

Upplevelsen förbättras för yngre patienter

Upplevelsen skiljer sig mellan olika åldersgrupper, där äldre genomgående är mer nöjda än yngre patienter. Vid en jämförelse mellan 2018 och 2023 ses en genomgående förbättring av svaren för patienter som avslutat SVF med en cancerdiagnos. Denna förbättring har varit särskilt tydlig i den yngsta gruppen svarande (18-34 år), vilket betyder att skillnaden mellan åldersgrupperna minskar.

Det finns dock fortfarande möjlighet till ytterligare förbättringar. Medan 95 procent av patienterna som fick en cancerdiagnos blivit informerade om att de utretts för symtom som möjligen kan bero på cancer var motsvarande siffra för dem som inte fått en cancerdiagnos 77 procent.

Varför en undersökning om patienternas upplevelser?

Uppföljning av patienternas upplevelse av bl.a. väntetider, samordning och information ingår som en viktig del i vårdensutvecklingsarbete och är ett sätt att följa upp personcentrerade arbetssätt i vården

Information om enkäten till patient

Patienter som träffar en kontaktsjuksköterska och/eller koordinator får information om att de kan komma att få en enkät. Vid det mötet finns möjlighet att ställa frågor. När enkäten skickas till patienten finns mer information i ett följebrev.

Förhandsinformation om enkäten, att använda i verksamheten, utformas av varje enskild region. Det finns dock ett nationellt framtaget tryckbart vykort att använda för detta ändamål för de som önskar använda det.

Revidering av enkäten

SKR:s arbetsgrupp för Nationell patientenkät har, tillsammans med RCC, under 2023 påbörjat ett arbete med att revidera enkäten för SVF. Anledningen till detta är att öka användbarheten av data samtidigt som föråldrade frågor och formuleringar rensas bort. Både vårdens arbetssätt samt användandet av data har utvecklats och enkäten behöver därför revideras för att spegla aktuella behov. En ny version beräknas kunna tas i bruk under 2025. Synpunkter och förslag på korrigeringar kan meddelas till Helena Tufvesson Stiller eller Helena Fohlin på RCC Sydöst.