Statistik om standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp (SVF) beskriver vilka utredningar som ska göras vid misstanke om en viss cancersjukdom, samt inom vilka maximala tidsgränser som utredningarna ska eftersträvas att vara klara och den första behandlingen ska vara startad.

Regionerna rapporterar in start- och stoppdatum för varje SVF-utredning till en nationell väntetidsdatabas vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Rapporteringen är ännu inte fullständig och kvalitetsutveckling sker kontinuerligt.

Statistiken redovisar uppgifter om antalet patienter som utreds inom SVF, andelen SVF-utredda patienter som startar cancerbehandling, i vilken mån utredningarna görs inom de ledtider som anges i respektive SVF samt patientens upplevelser av sitt utredningsförlopp.

Via särskilda kontaktpersoner i regionerna kan verksamma i vården få tillgång till mer detaljerad information på sjukhusnivå.

Kontakt

Helena Brändström

nationell samordnare standardiserade vårdförlopp

Sveriges Kommuner och Regioner