Statistik om cancervården

Statistiken på cancercentrum är huvudsakligen baserad på två olika datakällor, de nationella kvalitetsregistren inom cancervården och den nationella väntetidsdatabasen vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kvalitetsregisterstatistiken redovisar individbaserade medicinska uppgifter om diagnos och behandling samt i vissa fall om patientens upplevelser av sin vård.

Statistiken från väntetidsdatabasen redovisar uppgifter om antalet patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp (SVF), andelen SVF-utredda patienter som startat cancerbehandling och i vilken mån utredningarna gjorts inom angivna ledtider. Patientens upplevelser av sitt utredningsförlopp samlas in genom enkäter.

Uppgifter om väntetider finns även i kvalitetsregistren. Mätpunkterna kan dock vara olika vilket gör statistiska jämförelser mellan datakällornas uppgifter osäkra.

Covid-19-pandemins påverkan på cancervården

För att ge en bild av hur de uppskjutna vårdbehoven inom cancersjukvården ser ut genomför Regionala cancercentrum i samverkan registerstudier baserade på data i de regionala tumörregistren och elektroniskt inrapporterade B-anmälningar. Resultaten sammanställs i rapporter.

Statistik om uppskjuten cancervård till följd av coronaviruset