Till regionspecifikt innehåll

Ett rökfritt Sverige

Tobaksrökning är den livsstilsfaktor som ökar risken att drabbas av cancer överlägset mest. RCC stödjer därför visionen om ett rökfritt Sverige. Genom utveckling, sammanställning och spridning av kunskap ska RCC medverka till att arbetet för ett rökfritt Sverige går framåt.

Den nationella arbetsgruppen för prevention inom Regionala cancercentrum i samverkan har tagit fram en handlingsplan för ett rökfritt Sverige. I planen presenteras åtgärder för att minska antalet rökare i Sverige och på så sätt minska den tobaksrelaterade cancerincidensen. 

Genom samverkan och erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer inom folkhälsoområdet och cancervården strävar RCC efter att arbetet för ett rökfritt Sverige ska inkludera många olika organisationer på olika nivåer i samhället. Uppföljning av både RCCs interna arbete och av vissa åtgärder som andra aktörer gör utgör en del av åtgärderna i handlingsplanen. 

Läs hela handlingsplanen (pdf)

Kunskapsspridning om viktiga åtgärder 

Som en första aktivitet i syfte att opinionsbilda och informera politiker om värdet av insatser som att skärpa lagstiftning och att minska tobaksindustrins möjligheter att marknadsföra tobaksprodukter riktat mot unga, var RCC i samverkan med och arrangerade det femte seminariet om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.  

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Arbetsgrupp för tobaksprevention i norra sjukvårdsregionen

Region Västerbotten: Ywonne Wiklund, folkhälsoutvecklare (RCC Norrs kontaktperson) ywonne.wiklund@regionvasterbotten.se

Margareta M Jonsson, projektledare margareta.m.jonsson@regionvasterbotten.se

Region Västernorrland: Iwona Jacobsson, folkhälsoplanerare
iwona.jacobsson@rvn.se

Region Norrbotten: Maya Bergström Wuolo, folkhälsostrateg                        maya.bergstrom-wuolo@norrbotten.se

Region Jämtland Härjedalen: Ewa Jonsson, tobakssamordnare ewa.jonsson@regionjh.se

RCC Norr: Senada Hajdarevic, processledare för cancerprevention senada.hajdarevic@umu.se

Samverkan med Göteborgs stad: Vinn din hälsa

Under 2017–2018 har RCC Väst samverkat med Göteborgs stad kring projektet Vinn din hälsa, en adaption av konceptet Quit-and-Win, där anställda i staden som använder tobak utmanats att delta i en tävling. De som lyckas hålla sig tobaksfria under tävlingsperioden har därefter deltagit i utlottningen av priser. Syftet har varit att minska tobaksbruket, och särskilt att försöka nå grupper där rökning är vanligast förekommande.

Läs artikel om projektet:
Kan en tävling motivera rökare att sluta med tobak? (2018-10-22)

Ta del av utvärdering:
Brynskog, E. 2018. “For someone like me it´s probably good”.
A qualitative inquiry of experiences, motivators and outcome determinants in a Quit-and-Win competition. Master’s Thesis in Public Health Science with Health Economics, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg.